August 4th, 2012

Karya-karyanya yang didalami dari pengalaman ruhaninya.

Merupakan salah satu dasar fahaman Wahdatul al Wujud, Wahdatul al syuhud, Ana al Haq dan Rabbani.

FahamanWahdatul al Wujud ini dianut oleh Abu Hafas al Naisabur, Abu Sa’id al Harraz, Junaid al Baghdadi, at Thusi, al Kalabasi, al Hallaj, Ibnu Arabi, Suhrawardi dan Maulana Rummi

Sedangkan Wahdatul al syuhud dianut oleh Muhammadan al Makki, Muhasibi al Sulami, Hujwiri, Al Qusyairi dan Imam al Ghazali serta Abdul Qadir Jilani dan Ahmad Rifa’i.

Dalam sejarah perkembangan tasawuf, Abu Yazid al-Bustami disebut sebagai sufi pertama yang membawa faham ittihad dalam erti seseorang telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, karena kesedarannya telah lebur bersatu dengan eksistensi Tuhan.

Munculnya fahaman ini telah menimbulkan sikap dan pandangan yang menyokong dan yang menentang di kalangan ulama. Tulisan ini berupaya mengkaji persoalan ini dalam sudut pandangan pemahaman dunia tasawuf.

Dunia tasawuf adalah dunia rasa yang sarat dengan pengalaman kerohanian yang seringkali berada di luar lingkungan rasional dan kewarasan manusia. Perlu disedari bahawa sebelum terjadinya ittihad seorang sufi telah mengalami fana’ dan baqa’.Dalam keadaan demikian tentu tidak boleh dipakai ukuran yang boleh digunakan untuk menilai suatu luahan luarbiasa (syathahat) yang keluar dari mulut seseorang yang dalam keadaan sedar. Sangat disayangkan pengalaman sufi dan kerohanian seperti ini sering terungkap kepada khalayak awam hingga dipandang sebagai ucapan yang menyesatkan karena secara lahiriah melanggar prinsip tanzih dalam ajaran Islam.

Beliau mempunyai nama lengkap Abu Yazid Thaifur bin Isa, beliau dilahirkan di Bustham Khurasan pada tahun 200 H (813 M) an beliau lebih dikenal dengan nama Abu Yazid Al Busthami. Beliau wafat di Bustham pada tahun 261H (875M)

 

Abu Yazid dikenal sebagai anak saleh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ibunya dengan tekun membimbing dan megirimnya untuk belajar agama ke masjid. Setelah dewasa beliau melanjutkan belajar agama ke berbagai daerah untuk berguru kepada ulama-ulama terkenal seperti Abu Ati dari Sind.

 

Kehidupannya sebagai seorang sufi ditempuh dalam perjalanan yang cukup panjang, kira-kira dalam waktu 30 tahun beliau berkelana menyusuri padang pasir, hidup dengan zuhud, makan serba sedikit, tidur yang tidak begitu banyak. Dari kezuhudannya itu beliau dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ma’rifat yang hakiki untuk dapat mengenal Allah.

 

PENDAHULUAN

Abu Yazid al-Bustami, nama lengkapnya adalah Abu Yazid bin Isa bin Syurusan al-Bustami. Dia lahir sekitar tahun 200 H (813 M) di Bustam,bagian Timur Laut Persia. Di Bustam ini pula ia meninggal dunia padatahun 261 H (875 M); dan makamnya masih ada hingga saat ini banyakpengunjung dari berbagai tempat. Ia dikuburkan berdampingan denngankuburan Hujwiri. Nasiri Khusraw dan Yaqut. Pada tahun 1313 M. didirikandi atanya sebuah kubah yang indah oleh seorang Sultan Mongol, Muhammad Khudabanda atas nasehat gurunya Syekh Syafruddin, salah seoarang keturunan dari Bustam itu. Abu Yazidadalah seorang tokoh sufi yang terkenal pada abad ke 3 Hijriyah. Datuknya Surusyan adalah seorang penganut agama Zoroaster (majusi), yang kemudian masuk Islam. Sedikit sekali orang mengetahui tentang sejarah hidupnya. Jika tidak ada pengarang seperti at-Attar, orang tidak mengenalnya sama sekali. Siapa Abu Yazid itu, beberapa catatan mengenai hidupnya hanya berupa catatan-catatan ringkas sufi belaka

Sebelum Abu Yazid mempelajari tasawuf, ia belajar agama Islam menurut mazhab Hanafi. Kemudian ia memperoleh pelajaran tentang ilmu tauhid dan hakikat, begitu juga tentang fana’ dari Abu Ali Sindi.Dia tidak meninggalkan tulisan, tetapi pengikut-pengikutnya mengumpulkan ucapan/ajaran-ajarannya. Abu Yazid adalah seorang zahid yang terkenal. Baginya zahid itu adalah seseoarang yang telah menyediakan dirinya untuk hidup berdekatan dengan Allah. Hal ini berjalan melalui tiga fas, iaitu zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat dan zuhud terhadap selain Allah. Dalam fas terakhir ini ia berada dalam keadaan mental yang menjadikan dirinya tidak mengingat apa-apa lagi selain Allah. Abu Yazid merupakan seorang tokoh sufi yang membawa ajaran yang berbeza dengan ajaran-ajaran tasawuf sebelumnya. Ajaran yang dibawanya banyak ditentang oleh ulama Fiqh dan Kalam, yang menjadi sebab ia keluar masuk penjara. Meskipun demikian,ia memperoleh banyak pengikut yang percaya kepada ajaran yang dibawanya. Pengikut- pengikutnya menamakannya Taifur. Kata yang diucapkannya seringkali mempunyai erti yang begitu mendalam, sehingga jika difahami secara zahirr akan membawa kepada syirik, karena mempersekutukan antara Tuhan dengan manusia.

Memang dalam sejarah perkembangan tasawuf Abu Yazid dipandang sebagai pembawa faham al-fana’ dan al-baqa’ serta sekaligus pencetus fahamal-ittih?d; dan sehingga beliau digelar sebagai Orang pertama dari kaum sufi yang mabuk kepayang ..

Apa yang dimaksud dengan al-fana’, al-baqa’ dan al-ittih?d yang menjadi inti dari ajaran tasawuf Abu Yazid ini akan dihuraikan pada bahagian kedua berikut ini,

Ajaran Tasawufnya ABU YAZID AL BUSTAMI

1. Fana dan Baqa’

Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana’ dan baqa’. Beliau dipandang sebagai ahli sufi pertama memberikaan ajaran fana dan baqa.

Dari segi bahasa, fana’ berasal dari kata faniya yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana adakalanya diertikan sebagai keadaan moral yang luhur.

Dalam hal ini Abu Bakar Al-Kalabadzi (w. 378 H / 988 M) mendefinisikannya : “hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala kegiatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu.

Pencapaian Abu Yazid ketahap fana’ dicapai setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah.

Perjalanan Abu Yazid dalam menempuh fana itu sebagaimana dijelaskan : “Permulan adanya aku di dalam Wahdaniyat-Nya, aku menjadi burung yang tubuhnya dari Ahdiyat, dan kedua sayapnya daripada daimunah. (Tetap dan kekal). Maka senantiasalah aku terbang di dalam udara kaifiat sepuluh tahun lamanya, sehingga aku dalam udara demikian rupa 100 kali. Maka sentiasalah aku terbang dan terbang lagi di dalam medan azal. Maka kelihatanlah olehku pohon ahdiyat” (lalu beliau terangkan apa yang dilihatnya pada pohon itu, buminya, dahannya, buahnya dan lain-lainnya.

Akhirnya beliau berkata : “Demi sedarlah aku dan tahulah aku bahwasanya :sama sekali itu hanyalah tipuan khayalan belaka”.

Kata-kata yang demikian dinamai syatahat, artinya kata-kata yang penuh khayal, yang tidak dapat dipegangi dan dikenakan hukum.

Pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Tuhan dan bertanya kepada-Nya: ” Tuhanku, apa jalannya untuk sampai kepada-Mu?”. Tuhan menjawab: “Tinggalkanlah dirimu dan datanglah”.

Peninggalan Abu Yazid adalah menghilangkan kesedaran akan dirinya dan alam sekitarnya untuk ditumpukan kepada Tuhan. Proses ini disebut juga dengan at-Tajrid atau al-fana’ bittauhid.

Ucapan-ucapan Abu Yazid yang menggambarkan bahawa ia telah mencapai al-fana’ antara lain : “Aku kenal pada Tuhan melalui diriku sehingga aku hancur (fana), kemudian aku kenal pada-Nya melalui diri-Nya maka aku hidup (hayat).

Kehancuran (fana’) dalam ucapan ini memberikan 2 bentuk pengenalan (Al-Ma’rifat) terhadap Tuhan, yaitu :

a. Pengenalan terhadap Tuhan melalui diri Abu Yazid.

b. Pengenalan terhadap Tuhan melalui diri Tuhan.

 

Baqa’

Adapun baqa’ berasal dari kata baqiya. Erti dari segi bahasa adalah tetap. Atau menetap dalam Allah untuk selamanya. Sedangkan berdasarkan istilah tasawwuf bererti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Aadapun fahaman baqa’ tidak dapat dipisahkan dengan fahaman fana’ karena keduanya merupakan fahaman yang berpasangan. Baqa merupakan tahap terakhir. Jika seorang sufi sedang mengalami fana’, ketika itu juga ia sedang menjalani baqa’.

Menurut pandangan sufi, setelah melalui latihan kerohanian, penghayatan zikirillah, perbuatan kebajikan, pengabdian kepada Allah yang sebenar, penghapusan unsur-unsur kejiwaaan, maka yang tertinggal dalam diri sufi ialah sesuatu yang hakiki dan sesuatu yang abadi

Dalan jalan keruhanaian, sesudah tahap fana dalam Allah. Allah menetapkan hamba Nya di dalam kekdudukanan segala kedudukan (Maqam Al-maqamat) atau disuruhnya kemblai ke dunia untuk meyempurnakan mereka yang belum sempurna. Kaum ariffin menetap dalam Allah, tetapi pergi kembali kepada makhluk dengan cinta, kemurahan, kehormatan dan kemuliaanNya. Kaum Ariffin yang mencapai keabdian selepas fana ini ditujukan kepada manusia yang sempurna yang harus bekrja dan beramal di dunia , membimbing mereka yang belum sempurna. Jika tidak diberi tugas ini, Allah menyibukkan hamba Nya dengan dirinya sendiri dalam kedudukan segala kedudukan.

 

2. Ittihad

Ittihad adalah penyatuan, iaitu penyatuan dengan Tuhan tanpa ada perantara apa pun.

Abu Yazid menyebutnya dengan Tajrid fana at tauhid. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia menempuhi tahapan fana dan baqa’. Hanya saja dalam tulisan-tulisan terdahulu, perbahasan tentang ittihad ini tidak ditemukan. karena pertimbangan keselamatan jiwa ataukah ajaran ini sangat sulit dilaksanakan merupakan pertanyaan yang sangat baik untuk dikaji dengan lebih lanjut. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik dirinya maupun perbuatannya.Dalam ittihad identiti telah hilang dan identiti menjadi satu. Sufi yang bersangkutan, karena fananya tak mempunyai kesedaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan

Al Bustami dipandang sebagai sufi pertama yang menimbulkan ajaran fana dan baqa’ untuk mencapai ittihad dengan Tuhan

Pengalaman kedekatan Abu Yazid dengan Tuhan hingga mencapai ittihad disampaikannya dalam ungkapan :

Pada suatu ketika aku dinaikkan ke hadirat Tuhan, lalu Ia berkata: “Abu Yazid, makhluk-makhluk-Ku sangat ingin memandangmu.”

Aku menjawab: “Kekasihku, aku tak ingin melihat mereka. Tetapi jika itu kehendak-Mu, maka aku tak berdaya untuk menentang-Mu. Hiasilah aku dengan keesaan-Mu, sehingga jika makhluk-makhluk-Mu memandangku, mereka akan berkata: “Kami telah melihat-Mu. Engkaulah itu yang mereka lihat, dan aku tidak berada di hadapan mereka itu.”

Puncak pengalaman kesufian al-Bustami dalam ittihad juga tergambar dalam ungkapan berikut :

Tuhan berkata: ”Abu Yazid, mereka semua kecuali engkau adalah makhluk-Ku. Aku pun berkata, aku adalah Engkau. Engkau adalah aku, dan aku adalah Engkau. Terputus munajat. Kata menjadi satu, bahkan semuanya menjadi satu. Tuhan berkata kepadaku, ”Hai engkau” . Aku dengan perantaraan-Nya menjawab, ”Hai aku” Ia berkata, “Engkaulah yang satu. Aku menjawab, akulah yang satu”. Ia berkata, ”Engkau adalah engkau. Aku menjawab: ”aku adalah aku.”

” Maha suci aku, maha suci aku, maha besar aku”.

”Maha suci aku tiada dalam baju ini selainnya Allah”

Dalam ittihad kelihatannya lidah berbicara melalui lisan Abu yazid. Ia tidaklah mengaku dirinya Tuhan, meskipun pada lahirnya ia berkata demikian

Suatu ketika seorang melalui rumah Abu Yazid dan mengetuk pintu.

Abu Yazid bertanya, “Siapa yang engkau cari ?” Orang itu menjawab. “Abu Yazid”. Abu Yazid berkata, “Pergilah, di rumahmu, dia tidak ada, kecuali Allah Yang Mahakuasa dan Mahatinggi”

Ucapan-ucapan Abu Yazid di atas kalau diperhatikan secara sekilas memberikan kesan bahwa ia syirik kepada Allah. Karena itu, dalam sejarah, ada sufi yang ditangkap dan dipenjarakan karena ucapannya membingungkan golongan awam.

Kejadian-kejadian yang terjadi seperti diatas, mungkin itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, yang bermaksud:

Tidak cukup cara pendekatan hamba Ku kepada Ku dengan hanya menjalankan ibadat yang diperlukan ke atasnya, supaya Aku mencintainya. Akan tetapi hambaku dapat mendekati Aku dengan ia selalu memperbanyakkan amalan-amalan sunat (nawafil) demikian banyaknya sehingga ia Aku cintai. Maka apabila ia Aku telah cintai, maka pendengaraKU, menjadi pendengarannya, tanganKu menjadi tangannya, yang dengan dia ia memegang dan kakinya yang dengan dia ia berjalan dan jika ia meminta kepada Ku maka Aku makbulkan dan jika ia meminta dilindungi dari segala kesulitan, aku lindunginya

Akhirnya beliau berkata:

Daku tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Proses ittihad adalah naiknya jiwa manusia ke hadrat Ilahi, bukan melalui penyatuan. Leburnya segala sesuatu dari kesedaran dan pandangnnya, yang disedari dan dilihat hanya hakikat yang satu, yakni Allah. Bahkan ia tidak melihat dan menyedari sendiri kerana dirinya terlebur dalam Dia yang dilihat”

”Demi sedarlah daku dan tahulah daku bahawasnya sama sekali itu hanyalah tipuan khayalan belaka”

August 4th, 2012

Beliau berkisah, “Dengan tatapan yang pasti aku memandang Allah setelah Dia membebaskan diriku dari semua makhluk-Nya, menerangi diriku dengan Cahaya-Nya, membukakan keajaiban-keajaiban rahsia-Nya dan menunjukkan kebesaran-Nya kepadaku.

Setelah menatap Allah aku pun memandang diriku sendiri dan merenungi rahsia serta hakekat diri ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibandingkan dengan Cahaya-Nya, kebesaran diriku sangat kecil jika dibandingkan dengan kebesaran-Nya, kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaan-Nya. Di dalam Allah segalanya suci sedang didalam diriku segalanya kotor dan cemar.

Bila kurenungi kembali, maka tahulah aku bahwa aku hidup kerana cahaya Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku bersumber dari kemuliaan dan kebesaran-Nya. Apapun yang telah kulakukan, hanya kerana kemaha kuasaan-Nya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku, sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realiti. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri, sedang selama ini aku beranggapan bahawa akulah yang berbakti kepada-Nya.

Aku bertanya: “Ya Allah, apakah ini?”

Dia menjawab: “Semuanya adalah aku, tidak ada sesuatu pun juga kecualai Aku”

Kemudian ia menjahit mataku sehingga aku tidak dapat melihat. Dia menuruhku untuk merenungi akar permasalahan, aiitu dirinya sendiri. Dia meniadakan aku dari kehidupanNya sendiri, dan ia memuliakan diriku. Kepadaku dibukanNya rahsia diriNya, sendiri yang mana sedikitpun tidak terjejas oleh kerana ada ku. Demikianlah Allah, kebenaran yang tunggal menambahkan kenyataan ke dalam diriku. Melalui Allah aku memandang Allah, dan kulihat Allah di dalam kenyataanNya.

Di sana aku berdiam dan beristirehat untuk beberapa saat lamaNya. Kututup telinga dari derap pejuangan. Lidah yang meminta-minta kutelan ke dalam tenggorakan keputus asaan.
Ku campakkan pengetahuan yang telah kutuntut dan kubungkuskan kata hati yang menggoda kepada perbuatan-perbuatan aniayai dan zalim. Di sana ku berdiam dengan tenang. Dengan kemurahan kurnia Allah ku buang kemewahan-kemewahan dari jalan menuju prinsip-prinsip dasar.

Allah manaruh belakAsih kepadaku. Ia memberkati ku dengan pengetahuan abadi dan menanam lidah kebajikanNya ke dalam tenggorakan ku.Untuk ku diciptakanya sebuah mata dari cahayaNya, semua makhluk ku lihat melalui Dia. Dengan lidah kebajikan itu aku berkata-kata kepada Allah, dengan pengetahuan Allah ku perolehi sebuah pengetahuan dan dengan cahaya Allah ku dapat menatapNya.

 

Allah berkata kapada ku: “Wahai engkau yang tak memiliki sesuatu apa pun , namun telah memperlehi segalanya, yang tak memiliki bekalan , namun telah mempunyai kekayaaan”.

“Ya Allah”, jawab ku, “Jangan biarkan diriku sendiri tanpa mendambakan Mu. Adalah lebih baik jika engkau menjadi milik ku sendiri tanpa engkau.”

”Alangkah lebih baik jika aku berkata-kata kepada Mu melalui Engkau, daripada aku berkata-kata kepada diri ku sendiri tanpa Engkau”.

Lalu Allah berkata:” Oleh kerana itu perhatikan kana hukum Ku dan jaagan engkau melanggar perintah serta larangan Ku, agar Kami berterima kasih atas segala jerih payahmu”

 

Aku Menyahut: ”Aku telah membuktikan iman ku kepada Mu dan aku benar-benar yakin sesungguhnya Engkau lebih pantas untuk bertrimakasih kapada diri Mu sendiri daripada hamba Mu. Bahkan jika engkau mengutuk diri ku yang hina ini, engkau bebas dari segala perbuatan aniayai”

“Dari siapakah engakau belajar”, tanya Allah.

“Yang bertanya lebih tahu dari ia yang ditanya”, jawab ku. “Kerana Ia adalah yang dicita-ciatakan dan yang mencita-ciatakan, yang dijawab dan yang menjawab”

 

Setelah Dia menyaksikan kesuciaan hati ku yang terdalam dan terependam, aku mendengar seruan puas dari Allah. Dia mengecop diriku dengan cop kepuasanNya. Dia menerangi ku, meyelamatkan ku dari kegelapan hawa nafsu dan kecemaran jasmani. Aku tahu bahawa melalui Dia lah aku hidup dan kerana rahmat limpahNya lah aku boleh menghamparkan permaidani kebahagiaan di dalam hati ku.

Allah berkata: “ Mintalah kepada Ku segala sesuatu yang engkau kehendaki!”.

“Engkaulah yang ku damabakan”, jawabku, “Kerana engkau lebih dari kelimpahan, lebih dari kemurahan dan melalui engkau telah ku dapatkan kepuasan di dalam Engkau, Kerana Engkau adalah milik ku, telah ku gulung catitan-catitan kelimpahan dan kemurahan. Janganlah Engkau jauhkan aku dari diri Mu jangan lah Engkau berikan kepada ku sesuatu yang lebih rendah daripada Engkau”

Beberapa lama Dia tak menjawab. Kemudian sambil meletakkan mahkota kemurahan hati ke atas kepala ku, berkatalah Dia.

“Kebenaranlah yang engkau ucapkan dan kenyataanlah yang engkau cari, kerana itu engkau menyaksikan dan mendengarkan kebenaran”

“Jika aku telah melihat”, ujar ku pula, “melalui Engkaulah aku melihat, dan jika aku telah mendengar, melalui Engkaulah aku mendengar. Setelah Engkau, barulah aku mendengar”.

 

Kemudian ku ucapakan berbagai pujian kepadaNya. Kerana itu Ia hadiahkan kepada ku sayap keagungan, sehingga aku dapat melayang-layang memadang alam kebesaranNya dan hal-hal menakjubkan dari ciptaanNya. Kerana Ia mengetahui akan kelemahan ku dan apa-apa yang ku inginkan, maka Ia menguatkan diri ku dengan kekuatanNay sendiri dan mendandankan diriku dengan perhiasan-perhiasanNya sendiri,

 

Ia menaruh mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku dan membuka pintu istana keleburan untuk ku, setelah Ia melihat betapa sifat-sifatku lebur ke dalam sifat-sifatNya, dihadiahNya kepada ku sebuah nama dari hadratNya sendiri dan berkata-kata kepada ku dalam wujudnya sendiri. Maka terciptalah keleburan dan punahlah perpisahan.

 

’Kepuasan Kami adalah kepuasanmu”, kataNya, ”dan kepuasanmu adalah kepuasan Kami. Ucapan-ucapanmu tak mempunyai kecemaran dan tak seorang pun akan meghukumkan mu kerana ke akuanmu”

 

Kemudian Dia menyuruhku untuk merasakan hujaman rasa cemburu dan setelah itu Ia menghidupkan ku kembali. Dari dalam api penguji itu aku keluar dalam kadaaan suci bersih.

 

Kemudian Dia bertanya: ”Siapakah yang memiliki kerajaan ini?”

”Engakau”, jawab ku.

”Siapakah memiliki kekusaaan?”

”Engkau”, jawab ku

”Siapakah yang memiliki kehendak”

’Engkau”, jawabku.

Kerana jawapan-jawapan ku itu sama seperti yang didengarkan pada awal penciptaan, maka ditunjukkan kepada ku betapa, jika bukan kerana belas asih ya, alam semesta tidak akan pernah tenang, dan jika bukan kerana cintaNya , segala sesuatu telah dibinasakan oleh keMaha PerkasaaanNya.

Dalam masa kemabukan itu setiap lembah ku terjuni. Ku lumat hancurkan tubuhku ke dalam setiap wadah gejolak api cemburuan. Ku pacu kuda pemburuan ke dalam hutan belantara yang tebal. Ku temukan bahawa tidak ada yang lebih baik dari kepapaan dan tidak lebih daripada ketidak upayaaan.

Tiada cahaya yang lebih terang daripada keheningan dan tiada kata-kata yang lebih merdu mersik daripada kebisuan.

Aku menghuni istana keheningan, aku mengenakan pemakaian ketabahan, sehingga masalah dapat ku lihat hingga ke akar-akar umbinya.

Dia melihat betapa jasmaniku dan rohaniku bersih dari hujanan hawa nafsu, kemudian dibukakanNya pintu kedamaian di dalam dadaku yang kelam dan diberikannya kepada ku lidah perlindungan dan ketauhidan.

Kini telah kumiliki sebuah lidah rahmat yang abadi, sebuah hati yang memacarakan nur ilahi, dan mata yang telah ditempa oleh tangannya sendiri. Kerana Dia lah aku boleh berbicara dan dengan kekuasaanNya lah aku menang. Kerana melalui Dia aku hidup, maka aku tidak akan pernah mati. Kerana telah mencapai tingkat keluhuran ini maka isyaratku adalah abadi, ucapanku berlaku untuk selama-lamanya, lidahku adalah lidah tauhid dan ruhku adalah ruh keselamatan.

Aku tidak berbicara ,mengenai diri ku sendiri sebagai seorang pengkhutbah dan aku tidak berbicara melalui diriku sendiri sebagai seorang pemberi peingatan. Dialah yang mengerakkan lidah ku sesuai dengan kehendakNya sedang aku hanyalah seseorang yang meyampaikan. Sebenarnya yang berkata-kata ini adalah Dia, bukan aku.

Setelah memuliakan diriku, Dia berkata: ”hamba-hamba Ku ingin bertemu dengan mu”.

”Bukankah keinginanku untuk menemui mereka”, jawab ku.

Tetapi jika Engkau menghendaki ku untuk menemui mereka, maka aku tidak akan membantah kehendak Mu.

Hiasilah diriku dengan ke-Esaan-Mu, sehingga apabila hamba-hamba-Mu memandangku yang terpandang oleh mereka adalah ciptaan-Mu. Dan mereka akan melihat Sang Pencipta mata, bukan diriku ini”.

Keinginanku ini dikabulkan-Nya. Ditaruh-Nya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku dan Ia membantuku mengalahkan jasmaniku.

Setelah itu, Dia berkata, “temuilah hamba-hamba-Ku itu”.

Aku pun berjalan selangkah menjauhi hadratNya, tetapi pada langkah yang kedua aku jatuh terjerumus. Terdengaralah oleh ku seruan:

” Bawalah kembali kekasih Ku kemari. Ia tidak dapat hidup tanpa aku dan tidak ada satu jalan pun yang diketahuinya kecuali jalan menuju Aku”.

”Setelah aku mencapai taraf peleburan ke dalam keesaan, itulah saat pertama aku manatap Yang Esa. Bertahun-tahun lamanya aku berkelana di lembah yang berada di kaki bukit pemahaman”, kisah Abu Yazid.

Akhirnya aku nmenjdi seekor burung dengan tubuh yang berasal dari keesaaan dan sayap keabdian.

Terus menerus aku melayang-layang di angkasa kemutlakan. Setelah terlepas dari segala sesuatu yang diciptakanNya, aku pun berkata: ” Aku telah sampai kepada Sang Pencipta”.

”Kemudian ku jongokkan kepala aku dari lembah kemuliaan. Kemudian selama 30,000 tahun aku terbang di dalam keleburanNya yang luas, 30,000 tahun di dalam kemulaiaanNya, 30,000 tahun di dalam keesaanNya. Setelah berakhir selama 90,000 tahun , maka terlihatah oleh aku Abu Yazid, dan segala yang terpanadang oleh ku adalah aku sendiri”.

Kemudian, ku lanjutkan lagi dengan menjelajahi 4,0000 padang belantara. Ketika sampai ke akhir pejelajahan itu, terlihatlah oleh ku bahawa aku masih berada di tahap awal kenabian.

Maka kulanjutkan pula pengembaraan yang tak berkesudahan di lautan tanpa tepi itu untuk beberapa lama, aku katakan, “Tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang telah kucapai ini. Tidak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ini”. Tetapi ketika kutajamkan pandangan ternyata kepalaku masih berada di telapak kaki seorang Nabi.

Maka sedarlah aku, bahawa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia-manusia suci hanyalah sebagai tingkatan awal dari kenabian. Mengenai tingkat terakhir dari kenabian tidak dapat kubayangkan.

Kemudian Rohku menembus segala penjuru di dalam kerajaan Allah. Syurga dan neraka ditunjukkan kepada rohku itu tetapi ia tidak ku peduli. Apakah yang dapat menghadang dan membuatnya peduli .

Semua sukma yang bukan Nabi yang ditemuinya tidak dipedulikannya. Ketika ruhku mencapai sukma manusia kesayangan Allah, Nabi Muhammad saw, terlihatlah olehku 100 lautan api yang tiada bertepi dan 1000 tirai cahaya. Seandainya kujejakkan kaki ke dalam lautan api yang pertama itu, niscaya aku hangus binasa. Aku sedemikian gentar dan bingung sehingga aku menjadi sirna. Tetapi betapa pun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Muhammad Rasulullah Saw.Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, tetapi aku tidak berani berjumpa dengan Muhammad Rasulullah Saw. Kemudian Abu Yazid berkata, “Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku tiada jalan yang menuju kepada-Mu selama aku ini masih ada. Aku tidak dapat menembus keakuan ini, apakah yang harus kulakukan?”

Maka terdengarlah perintah, “Untuk melepas keakuanmu itu ikutilah kekasih Kami Muhammad Saw. Usaplah matamu dengan debu kakinya dan ikutilah jejaknya.

Maka terjunlah aku ke dalam lautan api yang tak bertepi dan kutenggelamkan diriku ke dalam tirai-tirai cahaya yang mengelilingi Muhammad Rasululah Saw.

Dan kemudian tak kulihat diriku sendiri, yang kulihat Muhammad Rasulullah Saw. Aku terdampar dan kulihat Abu Yazid berkata,” aku adalah debu kaki Muhammad, maka aku akan mengikuti jejak beliau Saw”.

August 4th, 2012

KISAH 1 : MASA SEBELUM KELAHIRANNYA

 

Datuk Abu Yazid al Bustami adalah penganut agama Zoraster (majusi). Ayahnya adalah seorang di antara orang-orang terkemuka di daerah Bustham.

Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula semenjak dalam kandungan ibunya lagi.

 

Setiap kali aku menyuap makanan yang ku ragukan halal haramnya. Ibunya sering berkata kepada Abu yazid dalam kandungan nya , ”engkau yang berada di dalam perutku memberontak dan tidak mahu berhenti memberontak, selagi makanan yang aku makan tidak dimuntahkan kembali”.

 

 

KISAH 2: BERBAKTI KEPADA IBUNYA

 

Setelah tiba waktunya, si ibu menghantar Abu Yazid ke Masjid. Abu Yazid mempelajari al Quran. Pada suatu hari gurunya menjelaskan erti sepotong ayat dari surah Al Lukman yang berbunyi:

” Beterimakasihlah kepada Ku dan kepada kedua ibu bapa kamu”.

Ayat ini sangat mengentarkan hati Abu Yazid. Abu Yazid meletakkan batu tulisannya dan berkata kepada gurunya: ”Izinkan saya pulang , ada yang perlu hamba katakan kepada ibuku”

Si guru memberi izin. Lalu Abu Yazid pulang ke rumahnya. Ibunya menyambutnya dengan kata-kata:

”Thaifur, mengapa engkau pulang?. Apakah engkau mendapat hadiah atau ada sesuatu kejadian yang istimewa?”

”Tidak”, jawab Abu Yazid: ”Ketika pengajian ku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepada Nya dan kepada ibu. Tetapi aku tidak dapat mengurus dua buah rumah dalam waktu yang serentak ibu Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Mintalah daku ini kepada Allah sehingga aku menjadi milik mu seorang atau serahkanlah aku kepada Allah semata –mata sehingga aku dapat hidup untuk Dia semata-mata”.

”Anakku”. Jawab ibunya: ”Aku serahkan engkau kepada Allah dan ku bebaskan engkau dari semua kewajipan mu terhadap aku. Pergilah engkau dan jadilah engkau seorang hamba Allah”.

 

Di Hari kemudian , Abu Yzzid berkata:

”Kewajipan yang pada mula ku kira sebagai kewajipan paling mudah di antara yang lain-lainya, ternyata merupakan kewajipan yang paling utama. Iaitu kewajipan untuk berbakti kepada ibu ku.. Di dalam berbakti kepada ibuku itulah ku perolehi segala sesuatu yang ku cari, yakni segala sesuatu yang hanya boleh difahami melalui tindakan displin diri dan pengabdian kepada Allah”.

 

Antara peristiwa adalah sebagai berikut:

Pada suatu malam ibu meminta air kepada ku. Maka aku pun pergi mengambilnya, ternyata di dalam tempayan kami tidak ada air. Ku lihat dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong jua. Oleh kerana itu pergilah aku ke sungai lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, , ternyata ibuku tertidur”.

”Malam itu udara terasa sejuk. Kendi itu tetap dalam rangkulan ku. Ketika ibu ku terjaga, ia meminum air yang ku bawa itu kemudian memberkati diriku. Kemudian terlihatlah oleh ku betapa kendi itu telah membuat tanganku kaku:

”Mengapa engkau tetap memegang kendi itu”, ibu bertanya.

”Aku takut ibu terjaga sedang aku sendiri terlena”, Jawab ku.

Kemudian ibu berkata kepada ku: ”Biarkan sahaja pintu itu setengah terbuka”.

Sepanjang malam aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka dan agar aku tidak melalaikan pesanan ibuku. Hingga akhirnya fajar melewati pintu, begitulah yang sering kulakukakan berkali-kali”.

 

Setelah si ibu memyerahkan anaknya kepada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustham, merantau dari satu negeri ke satu negeri selama 3o puluh tahun, dan melaluikan disiplin diri dengan terus berpuasa di siang hari dan betariqat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru kerohanian dan telah memeperolehi manafaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan.

 

KISAH 3: KEHEBATAN LELAKI SEJATI

“Tuan, engkau boleh berjalan di atas air!”, murid-muridnya berkata dengan penuh kekaguman kepada Abu Yazid

“Itu bukan apa-apa. Sepotong kayu juga boleh,” Beliau menjawab.

“Tapi engkau juga boleh terbang di angkasa.”

“Demikian juga burung-burung itu,” tunjuk Abu yazid ke langit.

“Engkau juga mampu pergi ke Ka’bah dalam semalam.”

“Setiap pengkelana yang kuat pun akan mampu pergi dari India ke Demavand dalam waktu satu malam,” jawab Abu Yazid

“Kalau begitu, apa kehebatan seorang lelaki sejati?” murid-muridnya ingin tahu.

“Lelaki sejati,” jawab Abu Yazid: “adalah mereka yang mampu melekatkan hatinya tidak kepada sesuatu pun selain Allah”.

 

KISAH 4: ABU YAZID PERGI HAJI

Seorang tokoh sufi besar, Bayazid Al-Busthami suatu saat pergi naik haji ke Mekkah. Pada haji kali pertama, ia menangis. “Aku belum berhaji,” isaknya, “karena yang aku lihat cuma batu-batuan Ka’bah saja.”

Ia pun pergi haji pada peluang yang kedua berikutnya. Sepulang dari Mekkah, Bayazid kembali menangis, “Aku masih belum berhaji,” ucapnya masih di sela tangisan, “yang aku lihat hanya rumah Allah dan pemiliknya.”

Pada haji yang ketiga, Bayazid merasa ia telah menyempurnakan hajinya. “Karena kali ini,” ucap Bayazid, “aku tak melihat apa-apa kecuali Allah subhanahu wa ta’ala….”

 

 

KISAH 5: TAKUT MENGOTORKAN MASJID

 

Setiap kali sampai di depan masjid, Abu Yazid Al Bustami berdiri sebentar, kemudian menangis.

“Mengapa engkau menangis, hai Abu Yazid,?” Tanya seseorang suatu ketika.

Aku merasa diriku seperti seorang wanita yang sedang haid sehingga aku malu memasuki masjid karena takut mengotori,” Jawab Abu Yazid Al Bustami.

 

 

 

 

KISAH 6: JANGAN SOMBONG

 

Suatu ketika ketika Abu Yazid Al Bustami sedang duduk, di benaknya terlintas pemikiran bahwa dirinya adalah seorang besar, seorang wali pada zamannya. Tak lama kemudian dia sadar bahwa dirinya telah melakukan dosa besar. Dia segera bangkit dan pergi ke Khurosan. Sesampainya di sana dia menginap di sebuah tempat. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan Khurosan sebelum Allah mengirimkan seseorang untuk mengingatkan dirinya yang alpa.

 

Tiga hari tiga malam Abu Yazid Al Bustami tinggal di tempat itu. Pada hari keempat dia melihat seorang dia melihat seseorang bermata satu menunggangi unta dan mendekatinya. Setelah orang tersebut mendekat, Abu Yazid Al Bustami melihat tanda-tanda ketaqwaannya. Abu Yazid melambaikan tangan kepada unta tersebut agar berhenti.

 

Setelah unta tersebut berhenti, orang tersebut berkata kepada Abu Yazid, “Kamu membawaku ke sini untuk membuka pintu yang terkunci dan menenggelamkan warga Bustam bersama Abu Yazid, benarkah begitu?

Abu Yazid terperanjat mendengar kata-kata lelaki itu. Ia lalu bertanya, “Dari mana asalmu?”

“Tak perlu kau tahu darimana aku. Kukatakan kepadamu bahwa sejak engkau mengucapkan sumpah di tanah Khurosan ini, aku telah menghadiri tiga ribu perkumpulan. Hati-hatilah wahai Abu Yazid. Jagalah hatimu. Tak ada yang berhak sombong di muka bumi ini kecuali Sang Pencipta jagad raya ini, Allah.”

Setelah berkata begitu, orang bermata satu itu membangunkan untanya untuk kemudian segera pergi.

 

 

 

 

 

KISAH 7: JALAN TERBAIK DALAM KEROHANIAN

 

Kepada Abu Yazid pernah ditanyakan, ” Apakah yang terbaik bagi seseorang menusia di atas jalan kerohaniannya,”

”kebahagiaan yang merupakan bakat semenjak lahir”, jawab Abu Yazid.

 

”Jika kebahagiaan seperti itu tidak ada?’

”Tubuh badan yang sehat dan kuat”.

 

”Jika tidak memiliki tubuh badan yang sihat dan kuat?

”Pendengaran yang tajam”

 

”Jika tidak memiliki pendengaran yang tajam?”

”hati yang mengetahui”

 

’Jika tidak memiliki hati yang mengetahui?”

”mata yang melihat”

 

Jika tidak memiliki mata yang melihat”

”Kematian yang segera”

 

 

KISAH 8: LUPA NAMA

 

Hampir setiap hari Abu Yazid Al Bustami begitu asyik dengan Tuhan. Keasyikan itu membuat dia sering lupa ketika memanggil nama seorang muridnya yang telah belajar padanya selama 30 tahun.

“Anakku siapakah namamu?” Tanya Abu Yazid kepada murid tersebut.

“Engkau suka mengolok-olokku, Guru,” kata sang murid. “Sudah tiga puluh tahun aku belajar kepadamu tetapi hampir setiap hari engkau menanyakan namaku.”

“Bukan aku mengolok-olokmu, Anakku,” Kata Abu Yazid Al Bustami. “Tetapi nama-Nya telah memasuki hatiku dan mengeluarkan semua nama lain sehingga aku selalu lupa setiap kali mengingat nama baru.”

 

 

 

KISAH 9: ABU YAZID DENGAN SI GURU BESAR

 

Abu Yazid mendengar bahawa di suautu tempat tertentu terdapat seorabg Guru besar dalam bidang ilmu. Dari jauh ia datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid meyaksikan betapa guru besar yang termashur itu meludah ke arah Kota Makkah, kerana itu segera ia memutar langkahnya.

“Jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah”,

Abu yazid berkata mengenai guru tadi, “Niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang telah dilakukannaya tadi”.

 

 

 

 

KISAH 10: TAK PERNAH MELUDAH SEPANJANAG HAYAT

 

 

Diriwayatkan bahawa rumah Abu Yazid hanya kira-kira 40 langkah dari sebuah masjid, tetapi ia tidak pernah meludah ke arah jalan dan meghormati masjid tersebut.

KISAH 11: PERJALANAN ABU YAZID KE KAABAH MAKKAH

 

Perjakanan Abu yazid menuju kaabah memakan waktu 12 tahun penuh. Hal ini , kerana setiap kali bersua dengan sesoarang pemberi khutbah, yang memberikan pengajaran di dalam perjalannanya itu, Abu Yazid segrea mebentangkan sejadahnya dan melakukan solat sunat 2 rakaat.

Mengenai hai ini Abu Yazid berkata: ” kaabah bukanlah seperti serambi istana raja, tetapi suatu tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat”.

Akhirnya sampailah ia ke kaabah tetapi ia tak pergi ke Madinah pada tahun itu juga.

”Tidaklah wajar kunjungan ku ke Madinah hanya sebagai pelengkap sehaja”, Abu Yazid menjelaskan , ”Aku akan mengenakan pakaian Haji yang berbeza bila mengunjungi Madinah ”.

 

Tahun berikutnya sekali lagi ia menunaikan ibadah haji. Ia mengenakan pakaian yang berbeza untuk setiap tahap perjalanannya sejak mulai menempuh padang pasir. Di sebuah Pekan dalam perjalanan tersebut, suatu rombongan besar telah menjadi anak muridnya dan ketika ia meninggalkan tanah suci, banyak orang yang mengikutinya.

”Siapakah orang-orang ini?”, ia bertanya sambil melihat ke belakang. “Mereka ingin berjalan bersamamu”, tedengar sebuah jawapan.

“Ya Allah”, Abu Yazid memohon, “janganlah Engkau tutup penglihatan hamba-hamba Mu kerana ku”.

Untuk menghilangkan kecintaaan murid tadi kepadanya dan agar diri nya tidak sampai menjadi penghalang bagi mereka , maka setelah selasai malakukan solat Subuh,

Abu Yazid berseru kepada mereka: “sesungguhnya Aku adalah Tuhan mu, Tiada Tuhan selain Aku dan kerana itu sembahlah aku”.

“Abu Yazid sudah gila!”, seru mereka kemudian meninggalkannya.

 

 

 

KISAH 12: ABU YAZID DENGAN TENGKORAK SI SUFI

 

Di tengah perjalanannya ia menemui sebuah tengkorak manusia yang bertuliskah: Tuli, bisu, buta…. mereka tidak memahami.

Sambil menangis Abu Yazid memungut tengkorak itu lalu menciumnya. ”sesunggubnaya ini adalah tengkorak sorang sufi”, keluar dari mulutnya secara spontan, ”Yang menjadi lebur di dalam Allah… ia tidak lagi mempunyai telinga untuk mendengar suara abadi, tidak lagi mempunyai mata untuk menmandang keindahan abadi, tidak lagi mempunyai lidah untuk memuji kebesaran Allah, dan tidak lagi mempunyai akal walaupun untuk merenungi sepercikan ilmu Allah yang sejati. Tulisan ini adalah mengenai dirinya”.

 

 

 

KISAH 13: ABU YAZID DENGAN PENUNGGANG UNTA BERMATA SATU

 

Sustu ketika Abu Yazid melakukan perjalanannya seperti biasa, Ia membwa seekor unta sebagai tungangan dan pemikul barang bekalananya.

”Binatang yang malang, betapa berat bebanan yang engkau pikul, sungguh kejam!”, seorang pemuda berseru.

 

Setelah mendengar seruan dari pemuda itu berulangkali, akhirnya Abu Yazid pun menjawab, ”Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul bebanannya”.

Kemudian si pemuda meneliti apakah bebanan benar-benar berada di atas punggung unta tersebut, oh barulah ia percaya setelah melihat bebansn itu melampung satu jengkal di atas punggung unta dan binatang itu sedikit pun tidak memikul bebanan tersebut.

”Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan!”, seru si pemuda tadi.

:Jika ku sembunyikan kenyataaan-kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepada ku”, kata Abu yazid kepada pemuda terrsebut, ”tetapi jika kujelaskan kenyataan-kenyataaa itu kepada mu, engkau tidak dapat memahaminya, bagaimana seharusnya sikap ku terhadap mu?!”.

 

 

 

KISAH 14: PANNGILAN PULANG ABU YAZID KE BUSTAM

 

Setelah Abu Yazid mengunjungi Kota Madinah, datang sebuah perintah yang menyuruhnya segera pulang untuk melawat ibunya, Ditemani sekumpulan orang, ia pun berangkat pulang menuju Bustham, tempat tinggal ibunya.

Beriata kedatangan Abu Yazid teresebar dengan cepat di seluruh kota Bustham dan penduduk kota datag untuk menemuinya. Keadaan ini dah pasti Abu Yazid akan sibuk melayani mereka semua dan membuat ia terhalang untuk meyegerakan perintah Allah. Oleh itu, ketika penduduk Kota telah hampir sampai, dari celah lengan bajunya ia mengeluarkan sepotong roti, walhal ketika itu dalam bulan ramadhan, tetapi dengan tenang Abu Yazid memakan roti tersebut. Begitu penduduk Bustham menyakasikan perbuatanya, mereka lalu berpaling darinya.

“Tidakakah kalian sasksikan”. Kata Abu Yazid kepada sahabat-sahabatnya, “ betapa aku mematuhi sebuah perintah dari hukum yang suci, tapi semuanya orang berpaling dari ku”.

Dengan penuh kesabaran Abu Yazid mrnunggu hingga malam tiba. Tengah malam ia mamasuki kota Bustham. Ketika sampai di depan rumah ibunya, untuk berapa lama ia berdiri mendengan ibunya yang sedang bersusci lalu solat.

”Ya Allah, peliharalah dia yang terbuang”, terdengar doa ibunya, ”cenderungkalah hati para syekh kepada dirinya dan berikanalah petunhuk kepadanya untuk melakukan hal-hal yang baik”.

 

Mendengar doa ibunya itu Abu Yazid menanagis. Kemudian ia mengetuk pintu ”Siapakah itu?, tanya ibunya dari dalam.

”Anakmu yang terbuang”, sahut Abu yazid.

Dengan menangis si ibu membuka pintu,. Ternayata penglihatan ibunya sudah kabur.

”Thaifur”, si ibu berkata kepada anaknya.” tahukah engkau mengaapa mata ku manjadi kabur seperti ini?. Kerana kau ibu telah sedemikian banyak menitiskan air mata semenjak berpisah dengan mu. Dan belakang tubuhku telah bongkok kerana beban duka yang ku tanggungkan itu”

 

 

KISAH 15: KISAH DUA PUCUK SURAT YAHYA MUAZ KEPADA ABU YAZID

Yahya bin Mu’adz Ar-Razi pernah menulis surat kepada Abu Yazid demikian: ”Apakah pendapat tuan mengenai seseorang yang telah meminum air lalu mabuk dan kekal mabuk selamanya”

Abu Yazid menjawab: ”Aku tidak tahu”, ”Yang aku ketahui hanyalah bahawa di sini ada seseorang yang sehari semalam telah meneguk isi lautan yang luas yang tiada bertepi , pun begitu masih merasa kehausan dan dahaga”

Yahya Ar Razi mengirim sepucut surat lagi:

“Ada sebuah rahsia yang hendak kukatakan kepada mu tetapi tempat pertemuan kita adalah di dalam syurga. Di sana di bawah naungan pohon akan ku katakan rahsia itu kepada mu”. Bersamaan dengan surat itu, Yahya mengirimkan sepotong roti dengan pesan: ” Syeikh harus memakan roti ini kerana aku telah membuatnya dari air zam-zam”

Lalu Abu yazib menjawab: ” mengenai tempat pertemuan yang engkau katakan, Dengan hanya mengingatNya, pada saat itu juga aku dapat menikmati syurga, tetapi roti yang engkau kirimkan itu tidak dapat ku nikmatinya, kerana aku tidak tahu sama ada kandungan tepungnya itu dibuat benar-benar diperolehi secara halal. Saya syak wasangka terhadap kebersihannya, Engkau memang mengatakan air apa yang telah engkau gunakan, tetapi engkau tidak mengatakan benih gandum apa yang telah engkau taburkan”

 

Kisah 16: TIDAK MAHU MENERIMA APA-APA DARI MAKHLUK

Apabila Abu Yazid telah tua, datanglah seoarang hamba Allah mengirim kepadanya sebuah kerusi kusyen untuk tempat duduk. Beliau enggan menerimanya dan berkata:” Orang yang ada disisinya kerusi kurniaan dan rahmat Allah, tidak perlu kepada kerusi empuk yang rendah mutunya, dan juga saya tidak mahu meneriama apa-apa dari makhluk”

 

KISAH 17: ISTANA KOSONG

Pada suatu malam ketika aku masih kecil , aku keluar dari kota Bustam. Kedaan bersinar terang dan bumi tertidur tenang

Tiba-tiba aku lihat suautu kehadiran. Di sisinya ada 18,000 dunia tampaknya sebagai sebuah debu belaka. Hatiku bergetar kuat, lalu hanyut dilanda gelombang rasa yang dasyat,

Aku berseru;” Ya Allah, senyap istana yang demikian besarnya tapi sedemikian kosong. Hasil karya yang seniman agung tapi begitu sepi?.

Lalu terdengarlah oleh suatu jawapan dari langit: ”Istana ini kosong bukan kerana tak seorang pun mamasukinya tetapi kami tidak meperkenannya sesiapa untuk memasukinya. Tak seorang manusia yang tak mencucui muka pun yang boleh menghuni istana ini”.

Maka aku lalu betekad untuk mendoakan semua manusia. Kemudian terfikir oleh ku bahawa yangberhak untuk menjadi perantara ialah Muhammad saw.

Oleh itu, aku hanya memperhati tingkah laku ku sendiri. Kemudian terdengar pula, suatu suara yang meneyeru;” Kerana engkau berjaga-jaga untuk selalu berkelakuan baik dan sopan,. Maka aku muliakan nama mu sampai hari kebangkitan nanti dan ummat manusia akan meyebut mu sufi”.

 

KISAH 18: BERMIMPIKAN MALAIKAT

Sautu malam Abu Yazid bermimpi malaikat-malaikat dari langit pertama turun ke bumi, Kepada Abu Yazid mereka berseru:’ Bangkiltlah dan marilah berzikir kepada Alllah”

Abu Yazid menjawab: Aku tidak mempunyai lidah untuk berzikir kepada Nya”

Malaikat dari langit yang kedua turun pula ke bumi. Mereka meyeru kata-kata yang sama kepada Abu Yazid, dan memberikan jawapan yang sama. Begitulah seterusnya sehingga kepada malaikat dari langit ke tujuh. Namun jawapan yang diberikan oleh Abu Yazid yang itu-itu juga.

Maka malaikat-malaikat itu bertanya kepada Abu Yazid:’ Bilakah engkau akan memulai lidah untuk berzikir kepada Allah”

Lalu dijawab oleh Abu Yazid: ” Apabila penduduk neraka telah tetap di neraka dan penduduk syurga tetap di dalam syurga dan pada hari kebankitan telah tiba nanti. Maka Abu Yazid akan megelilingi singhsana Allah sambil berseru: ”Allah, Allah!”

August 3rd, 2012
KISAH 19: KISAH ABU YAZID DENGAN YAHYA BIN MU’ADZ

Diceritakan oleh Yahya bin Mu’adz, bahwa dia pernah mendampingi Abu Yazid dalam salah satu “latihan kerohaian rasa” di bidang Musyahadah (Penyaksian), yang mana beliau selepas selesai sembahyang isya’, duduk bersimpuh dengan kedua tumit dinaikkan, seraya dagu dirapatkan ke dada, dan rapat ke muka, berjam-jam lamanya sehingga terbit fajar di waktu subuh!

Pada saat itu beliau lalu sujud lama sekali kemudian duduk kembali dan berdoa ” Wahai Tuhanku, ada orang-orang memohon kepadaMu, lalu Engkau kurniakan kesanggupan berjalan di atas air bahkan di udara, dan mereka berasa puas dengan ini. Tetapi daku berlindung kepadaMu dari hal-hal begini.

Ada pula orang-orang yang bermohon kepadaMu, lalu Engkau kurniai ilmu berjalan cepat seperti angin, dan mereka senang dengan ini. Tetapi daku berlindung kepadaMu dari hal-hal begini.

Ada pula orang-orang yang memohon kepadaMu, lalu Engkau kurniai perbendaharaan bumi, dan Mereka pun berasa senang dengannya. Tetapi daku berlindung kepadaMu dari emas-intan ini!

Begitu halnya, sampai beliau hitung lebih dua puluh macam keramat para Wali, kemudian beliau menoleh dan ketika terpandang kepadaku, beliau bertanya: ”Sejak bila anda berada di sini?”

Jawabku: ”Sejak tadi!” . Beliaupun kembali berdiam diri,

lalu ujarku: ”Sudilah anda menceritakan sedikit kepadaku!”

Jawab beliau: ”Kuberitakan kepadamu hal-hal yang sesuai dengan tarafmu: Daku diizinkan Tuhan memasuki alam bawah, lalu aku diedarkan diorbit bahagian bawah, diperlihatkan kepadaku lapisan-lapisan bumi sampai kepusatnya, kemudian daku diizinkan Tuhan memasuki alam atas, lalu dibawa mengedar pelbagai orbit di langit tinggi, kemudian diperlihatkan kepadaku Taman-Taman Syurga sampai ke siktar Arasy.

Akhirnya daku ditampilkan berdiri di antara kedua tanganNya dan Tuhan bertanya:” Mohonkanlah kepadaku apa sahaja di antara segala yang telah nampak oleh mu itu, dan akan ku-beri!”

Jawabku: ”Wahai Tuhanku, tidak ada kulihat suatu pun yang kusenangi dan akan kuminta kepadaMu!”

Firman Tuhan: ”Kamulah hambaku yang sebenarnya tulen. Anda menyembahku kerana Diriku semata-mata. Akan ku kurniai anda ini dan itu…. lalu disebutkan beliau hal-hal ajaib:.

Yahya meneruskan ceritanya:

Daku merasa kagum dan gentar serta penuh rasa ajaib mendengar hal-hal itu, lalu ujarku: “Tuan Guru! kenapa tidak anda mohonkan saja keputusan ilmu Ma’rifah?

Sedangkan Maharaja Diraja telah menegaskan ” Mintalah dan aku akan makbulkan”

Mendengar ini, beliaupun berteriak:

Tutup mulutmu! Daku begitu mabuk cinta, sehingga merasa cemburu terhadap diriku sendiri dan tidak ingin Dia dikenal penuh selain Dia”.

Demi keagungan Allah”, Yahya memohon: “berikanlah kepada ku sebahagian dari kurnia-kurnia yang telah engkau di tawarkan kepada mu malam tadi”.

“seandaianya engkau memperoleh kemuliaan Adam, kesucian Jibril, kelapangan hati Ibarahim, kedambaaan Musa kepada Allah, kekudusan Isa, dan kecintaaaan Muhammad, niscaya engkau masih marasa belum puas. Engkau akan mengharapkan hal-hal lain yang melampaui segala sesuatu”, Jawab Abu Yazid “tetaplah merenung Yang maha Tinggi dan jangan rendahkan pandangan mu, kerana apabila engkau merendahkan pendanagan mu kepada sesuatu hal maka hal itulah yang akan membuatakan mata mu”

 

KISAH 20: ABU YAZID DENGAN IMAM SOLAT

Suatu ketika Abu Yazid solat di belakang seorang imam. Selepas solat, imam itu bertanya kepada Abu Yazid: “nampaknya tuan tidak mempunyai apa-apa pekerjaaan. Bagaimana tuan dapat nafkah”..

Abu Yazid menjawab; “Sebelum saya menajawab pertanyaan tuan, lebih baik tuan keluar dari tempat imam dalam solat ini, kerana barangsiapa yang tidak tahu bahawa yang memberi rezeki itu adalah Allah dan tidak kepada Allah, maka dia tidak layak menjadi imam dalam solat

 

KISAH 21: TIDAK MAJU DALAM KEROHANIAN

Apabila seorang hamba Allah bertanya kepada Abu Yazid kenapa dia tidak maju dalam bidang kerohanian setelah duduk bersama beliau beberapa lama. Abu Yazid men jawab: “ kerana nafsu amarahmu tidak dapat dikawal, dan kamu tidak buangkan kemualiaan seperti kamu buangkan kehinaaan. Anggaplah kedua-duanya sama”.

 

KISAH 22: BERSAMA NABI KHIDIR AS

Pada suatu hari , ada seseoarng berkata kepada Abu Yazid; “ sewaktu ada orang meninggal dunia di Tabaristan, ku lihat engkau di sana bersama Nabi Khidir as, dia merangkulkan tangan ke lehermu , sedang engkau pula menaruh tangan mu ke punggungnya. Ketka para penghantar pulang dari pemakaman , ku lihat engkau terbang ke angkasa. ” Ya, segala yang engkau lihat katakan itu benar-benar terjadi”, jawab Abu Yazid.

 

KISAH 23: KISAH ABU YAZID DENGAN GURUNYA IMAM JAAAFAR AS SADIQ

Salah seorang gurunya yang bernama Imam jaafar as Sadiq, telah menyuruh beliau membawa sebuah buku yang terletak di almari dalam biliknya. Abu Yazid bertanya kepada gurunya itu, “ Di mana letaknya almari itu , tuan guru”. Gurunya berkata: “ Kamu telah beberapa tahun lamanya bersama ku tetapi kamu masih tidak tahu tempat almari itu”.

Abu Yazid menjawab: ”selama ini aku tidak pernah memandang ke atas atau ke bawah dalam bilik itu”

Gurunya berkarta dengan hati yang puas; ”Kamu telah cukup maju, dan kembalilah ke Bustam, di sana kamu akan menjadi maju dan masyhur lagi dalam bidang kesufian dan keroahian ini.

 

KISAH 24: ABU YAZID DIINTIP

Ada seorang hamba Allah yang mengintip kerja-kerja harian yang dilakukan oleh Abu Yazid dan bagaimana beliau solat. Tiba-tiba Abu Yazid menyebut nama Allah dan terus pengsan. Setelah sedar, Abu Yazid ditanya apa telah terjadi kepadanya. Abu yazid menjawab: “ Apabila ku menyebut nama Allah, saya telah masuk ke langit. Di situ saya melihat seekor naga besar dengan mulut terbuka hendak menerkam aku”, lalu aku bertanya kepada naga itu:, “dimana aku boleh melihat Tuhan kerana dalam Al Quran ada meyebutkan bahawa Tuhan itu berada di langit”, maka tiba-tiba aku tedengar suara yang berkata: “Allah itu berada dalam hati-hati yang remuk rendam di dalam dunia”, dan ayat Al Quran pun ada meyebutnya berbubnyi : ” Allah itu berada dalam hati-hati yang taat dan tidak takabbur”

Apabila aku mencapai kehampiran dengan Allah, aku terdengar lagi suara Ketuhanan itu berkata: ” Pintalah apa yang kamu kehendaki”. Lalu aku menjawab: ” Saya pinta apa yang Kamu ingin lakukan terhadap ku” . Lagi sekali suara itu berkata: ”Fanakan dirimu agar kamu baqa berasama Ku”.

Saya pun tunduk taat kepada perintah itu.

 

KISAH 25: INGIN MAJU DALAM KEROHANIAN

Suatu hari Abu Yazid sedang berjalan-jalan. Datang seorang hamba Allah dari belakang menuruti beliau. Dia meletakkan tapak kakinya di tempat bekas tapak kaki Abu Yazid selangkah demi selangkah. Kemudian orang tersebut juga meminta sebahagian daripada baju kulit beliau untuk dipakai agar dapat maju dalam bidang kerohanian.

Abu Yazid berkata: ”Jangankan baju ku yang engkau pakai, bahkan jika kulitku aku seliatkankan dan beri kepada mu, kamu tidak akan dapat maju dalam bidang kerohanian ini,, sehinggalah kamu mengamalkan dengan tekun dan jaya segala amalan kerohanian yang aku lakukan”.

 

KISAH 26: ABU YAZID DENGAN SEEKOR ANJING HITAM

Suatu hari hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya, jalan yang sedang mereka lalui agak sempit dan tiba-tiba dari arah yang bertentangan datanglah seekor anjing hitam. Abu Yazid menyingkir ke tepi untuk memberi jalan kepada anjing tersebut.

Salah seorang muridnya tidak menyetujui tindakan Abu Yazid itu, dan berkata:

” Allah maha besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makluknya. Abu Yazid adalah raja diantara kaum sufi, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu berserta murid-muridana itu masih memberi laluan kepada seeokor anjing. Aaak wajar tindakan seperti itu?

Abu Yazid menjawab: “ Anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku: ” Apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara ahli sufi?

Begitulah sampai ke dalam fikriranku dan kerana itu aku memberi jalan kepadanaya”

 

 

KISAH 27: MEMEGANG BUAH EPAL

Suatu ketika Abu Yazid memegang buah epal, Abu Yazid berkata: ” Alangkah baiknya!”. terdengar suara ketuhanan berseru.” Tidakkah engkau malu memuji epal itu, padahal pujian itu adalah untuk Ku sahaja?”

Sebagai hukuman, beliau tidak mengalami kelazatan dalam solatnya selama 40 hari. Beliau membuat keputusan tidak mahu makan buah buahan untuk selama-lamanya.

 

KISAH 28: DIAJU SOALAN KEROHANIAN

Ada ketika, segelintir orang bertanya kepada Abu Yazid:’ Apakah yang pada pendapat kamu yang menjadi penghalang besar dalam menuju Allah?”

Beliau menjawab;” Tanpa kehendak Nya sangat susah untuk mengahadapkan hati kepadaNya, dan jika dengan kehendakNya senang sahaja berjalan menuju Dia itu”.

 

KISAH 29: ABU YAZID DENGAN SANG PERTAPA

Ada seorang pertapa merupakan antara tokoh-tokoh suci terkenal di Kota Bustham. Ia mempunyai ramai pengikutnya, tetapi ia sendiri sentiasa mengikuti pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Abu Yazid. Dengan tekun ia mengikuti ceramah-ceramah Abu Yazid dan duduk bersama sahabat-sanahat beliau.

Pada suatu hari, ada keluangan masa, berkatalah ia kepada Abu Yazid:

” Pada hari ini genaplah 30 tahun lamanya aku berpuasa dan memanajat doa sepanjang malam sehingga aku tidak pernah tidur. Namun pengetahuan ilmu yang engkau sampaikan ini belum pernah menyentuh hatiku. Walau demikian aku percaya kepada pengetahuan itu dan senang mendengar ceramah-ceramahmu”

lalu ujar Abu Yazid:” Walaupun engakau berpuasa pada siang hari selama 300 tahun, sedikit pun dari ceramah-ceramahku ini tidak akan dapat engkau hayati dengan seksama”.

”Mengapakah demikian?”, tanya si murid.

“Kerana mata mu tertutup oleh dirimu sendiri”, jawab Abu Yazid.

”Apakah yang harus kulakukan?”, tanya si murid pula.

”Jika kukatakan, pasti engkau tidak mahu menerimanya”

”Akan ku terima!, katakanlah kapadaku agar kulakaukan seperti engkau suruh itu”

’Baiklah!” , jawab Abu yazid.

”Sekarang ini juaga cukurlah janggut dan ramabutmu. Tinggal akan pakaian yang sedang engku pakai in dan gantilah dengan cawat yang berbuat dari bulu domba. Gantungkan sebungkus kacang di lehermu, kemudian pergilah ke tempat ramai. Kumpulkan anak-anak seramai mungkin dan katakan kepada mereka: ” Akan kuberikan sebutir kacang kepada setiap orang menampar kepalala ku”

Dengan cara yang sama pergilah megelilingi kota, terutama sekali di tempat-tempat di mana orang-orang sudah mengenal mu. Itulah yang harus kau lakukan”.

”Maha besar Allah!, Tiada Tuhan kecuali Allah”, cetus si murid setelah mendangar kata-kata Abu Yazid tersebut.

Jika seorang kafir mengucapkan kata-kata itu niscaya ia menjadi muslim”. Kata Abu yazid. ” tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang sama engkau telah memepersekutukan Allah”

’Mengapa begitu?”, tanya si murid.

”Kerana engkau merasa bahawa dirimu terlalu mulia untuk berbuat seperti yang telah ku katakan tadi. Kemudian engkau mencetuskan kata –kata tadi untuk menunjukkan bahawa engkau adalah seseorang yang penting, bukan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian bukankan kah engkau telah mempersekutukan Allah:”

Cadangan-cadangan kamu tadi tidak dapat ku lakasanakan. Berikan cadangan-cadangan lain”. Ujar simurid lagi.

Hanya itu sahaja yang dapat ku cadangkan”, Abu Yazid menegaskannya.

‘Aku tak sanggup melakukkannya” , si murid mengulangi kata-katanya.

”Bukanakah telah ku katakan bahawa engkau tak akan sanggup untuk melaksanakan dan engkau tidak akan boleh menuruti kata-kata ku”, kata Abu Yazid

 

KISAH 30: ABU YAZID DENGAN SEEKOR ANJING

Pada suatu hari Abu Yazid sedang melalui sebuah lorong, dengan semena-mena ada seekor anjing berlari-lari disampingnya. Melihat hal itu, Abu Yazid segera mengangkat jubahnya, tetapi si anjing itu berkata:’ Tubuhku kering dan aku tidak melakuakan apa-apa kesalahan. Seandainya tubuh ku basah, engkau boleh mencucinya dengan air yang bercampur dengan tanah 7 kali, maka selesailah persoalan antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah kamu sebagai seorang parsi, dirimu tidak akan menjadi bersih walau engkau membasuhnya dengan 7 lautan “

Abu Yazid menajawab:” Engkau kotor secara lahiriah tetapi aku kotor secara batiniah marilah kita besama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih.”

Tetapi si anjing menyahut: “ engkau tidak wajar untuk berjalan bersama-sama dengan diri ku dan menjadi sahabatku, kerana semua orang menolak kehadiranku dan meyambut kehadiaran mu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu tetapi manusia bertemu denganmu akan meyambutmu sabagai raja di antara para sufi. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang tetapi engkau memiliki sekarung guni gandum untuk makanan keesokan hari”.

Abu Yazid berkata lagi:” Aku tidak wajar berjalan bersama-sama seeokor anjing!. Bagaimana aku dapat berjalan bersamanya yang abadi dan kekal?. Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhluknya melalui yang terhina di antara semuanaya!”

Kemudian Abu Yazid meneruskan ceritanya: ” Aku sangat bersedih dan duka, bagaimana aku hamba Allah yang patuh?:

Aku berkata kepada diriku sendiri: ” Aku akan pergi ke pasar untuk membeli ikat pinggang, yang dipakai oleh orang-orang bukan Muslim, dan ikat pinggang itu akan ku pakai sebagaimana namaku menjadi hina di dalam pandangan orang! pergilah aku ke pasar hendak membeli sebuah ikat pinggan. Di dalam sebuah kedai terlihat olehku ikat pinggang yang sedang panjangnya. harganya paling tidak 1 dirham”, kataku dalam hati”.

Kemudian aku bertanya kepada penjual di kedai tersebut; ”Berapakah harga ikat pinggang ini?. ”Seribu dinar ”, jawabnya. Aku tak dapat berbuat apa-apa, berdiri dengan kepala tertunduk.

Pada saat itu terdengar olehku sebuah suara dari atas langit;’ Tidak tahukah engkau bahawa dengan harga di bawah 1000 dinar orang-orang tidak akan menjual sebuah sabuk untuk diikatkan ke pinggang seseorang manusia seperi engkau?”. Mendengar seruan itu, hatiku bersorak riang kerana tahulah aku bahawa Allah masih memerhatikan hambanya ini lagi”

 

KISAH 31: ABU YAZID DENAG PENGANUT AGAMA MAJUSI

Di sebelah rumah Abu Yazid tinggal seorang penganut agama Majusi. Ia mempunyai seorang anak yang selalu menangis kerana rumah mereka gelap tidak berlampu. Abu Yazid sendiri telah memabwa sebuah pelita untuk mereka. Si anak segera berhenti menangis.

Lalu mereka berkata:” Kerana cahaya Abu Yazid telah memasuki rumah mereka ini, maka sangat disayangkan apabila kita tetap berada di dalam kegelapan”

Mereka segera memeluk agama Islam.

 

KISAH 32: ABU YAZID DUJI

Pada suaut hari seorang lelaki yang tidak mempercayai tentang kelebihan pada Abu Yazid., lalu datang mengunjunginya untuk mengujinya:

Katakan kepada ku jawapan sesuatu masalah”, katanya kepada Abu Yazid.

Abu Yazid melihat betapa lelaki itu menaruh keraguan terhadapnya di dalam hati.

Maka berkatalah Abu Yazid: ”Di atas sebuah gunung ada sebuah gua daa di dalam gua itu ada seorang sahabatku. Mintalah padanya untuk menjelaskan masalah itu kepadamu”.

Lelaki itu segera pergi ke gua yang diakatakan oleh Abu Yazid. Tetapi yang dijumpainya di sana seekor naga yang besar dan sangat menakutkan. Menyaksikan hal ini ia pun jatuh pingsan dan pakaiannya menajdi kotor. Begitu dia sedar cepat-cepat ia meninggalkan tempat itu,. Tetapi kasutnya tertinggal. Lalu ia kembali kepada Abu Yazid. Sambill melutut di depan Abu Yazid lalu ia bertaubat. Abu Yazid berkata kepadanya; ” Maha besar Allah!. Engkau tidak berani mengamabil kasutmu kerana takut kepada makhlukNya. Apakah engkaurtakut kepada Allah, bagaimanakah engkau berani mengambil rahsia yang engkau cari di dalam keingkaran mu”

 

 

KISAH 33: KEKHUSUKKAN ABU YAZID

Kekhusukaan Abu Yazid berbakti kepada Allah, memang tidak tertandingkan oleh sesiapa pun, sehingga setiap hari apabila disapa oleh muridnya yang sentaisa meneertainya selama 20 tahun, ia akan bertanya:” Anakku, siapakah namamu?”

Suatu hari si murid berkata kepada Abu Yazid; ” guru, engkau menpersenda-sendakan daku. Telah 20 tahun aku mengabadi kepada mu tetapi setiap hari engkau menanyakan namaku!”

”Anakku”, Abu Yazid menjawab, ” Aku tidak mepersendakan mu, tetapi NamaNya telah memenuhi hatiku dan telah menyisihkan nama-nama yang lain, Setiap kali kali aku untuk mengingati sebuah nama lain, segeralah nama itu terlupakan olehku”.

 

KISAH 34: DUNIA DITALAK TIGA

Pernah Abu Yazid berkata: ”Dunia ini telah ku talak tiga. Kemudian seorang diri ku berjalan menuju Yang sendiri. Aku berdiri di hadapan hadiratNya dan berseru: ”Ya Allah, kecuali Engkau , tiada sesuatu pun yang ku inginkan. Apabila Engkau telah ku Perolehi maka semuanya akan ku perolehinya’.

”Setelah Allah mengetahui keikhlasan hati ku itu,. Maka kurnia pertama yang diberikannya kepada ku adalah membukakan tadbir keakuan dari depan mata ku”

 

KISAH 35: PELEBURAN DIRI ABU YAZID

Seseorang bertanya kepada Abu Yazid;” Apakah yang dimaksudkan dengan singahsana Allah”

Abu Yazid menjawab:” Singahsana itu aku”

”Apakah yang dimaksudkan dengan loh dan pena Allah.”

”Loh dan pena Allah itu adalah aku”

’Allah mempunyai hamba-hambanya seperti Musa, Ibrahim dan Isa. ’Mereka itu adalah aku”

”Allah mempunyai habaa-hambnya seperti Jibarail, mikali, Isafil”.

” Mereka itu adalah aku”

Lelaki yang bertanya lalu diam tak terkata.

Kemudian Abu Yazid berkata:” Barangsiapa yang telah lebur di dalam Allah dan telah mengetahui hakikat mengenai segala sesuatu yang ada, maka segala sesuatu baginya adalah Allah”.

 

KISAH 36: MENDENGAR KEBAIKAN MENJADI LUPA

Abu Yazid Al Bustami sejak kecil taat kepada Allah dan suka berbuat kebajikan. Kedua orang tuanya selalu menjaga diri untuk tidak makan kecuali yang halal. Abu Yazid, sejak dalam kandungan dan menerima air susu ibunya, tidak pernah berkenalan dengan barang Syuhbat, apa lagi haram. Pada tahap awal keinginannya, jika mendengar suatu kebaikan, beliau mudah lupa.

” Apakah ibu ingat pernah memakan sesuatu yang haram atau Syuhbat ketika mengandung atau menyusuiku, sebab jika mendengar kebaikan aku mudah lupa ? ” tanya Abu Yazid kepada ibunya.

” Anakku, suatu hari ketika sedang mengandung atau menyusuimu, aku melihat sepotong keju tergeletak di tempat fulan. Saat itu aku sedang mengidam, dan benar – benar menginginkan keju itu. Lalu ku ambil secuil keju dan kumakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. “

Mendengar jawaban ibunya, Abu Yazid segera mengunjungi pemilik keju itu.

” Wahai fulan, dahulu ketika mengandung atau menyusuiku, ibuku telah memakan secuil kejumu. Sekarang aku mohon agar engkau sudi memaafkannya, atau engkau tetapkan berapa harga secuil keju itu, nanti aku akan membayarnya, ” kata Abu Yazid setelah bertemu pemilik keju.

” Ibumu telah kumaafkan dan apa yang ia makan telah kuhalalkan, ” kata pemilik keju.

Sejak saat itu, Abu Yazid tak pernah lupa, bila mendengar kebaikan. Anggota tubuhnya semakin ringan untuk berbuat kebajikan.

 

 

 

 

KISAH 37 : KEKERAMATAN ABU YAZID

 

Al Qusyairi mengisahkan, bahawa Abdul Rahman bin Muhmad As Shudi berkata:” Pakcik ku pernah bercerita.

Pada suatu hari ketika kami hadir dalam majlis Abu Yazid, tiba-tiba beliau berkata: ”Bangunalah kalian mari kita menyambut kedatangan seorang Wali Allah”, Kami berjalam di belakang beliau sampai ke sempadan kota, setibanya kami di perbatasan kota, kami bertemu denagan Syeikh Ibrahim bin Sayaibah Ak Harawi yang sedang memasuki perbatasan kota.

Abu Yazid berkata:”Tergerak dalam hatiku untuk menyambut mu dan untuk ku mintakan syafaat dari Allah”.

Jawab Syeikh Ibrahim: “Jika ku minta syafaat bagi mu dan engkau pun diberi syafaat oleh Allah, maka hal itu tidaklah sulit bagi Allah kerana engkau dijadikan dari tanah”. Abu Yazid jadi terharu dengan jawapan dari beliau itu.

 

Imam Al Manawi mengisahakan, bahawa ada salah seorang murid Abu yazid berkata: : ”Aku pernah bertanya tentang maksud bertawakkal kepada Syeikh Abdul Raham bin Yahya”. Beliau memberi jawapan yang kurang kuarng memuaskan. Kemudian ku mengetuk pintu rumah Abu Yazid untuk ku tanyakan maksud tawaakkal, Abu yazid tidak membuka pintu pada ku daa beliau hanya berkata dari belakang pintu: : ”Tidakkah cukup dengan jawapan Abddul Rahman bin Yahya”.

Jawab ku:’buakakan pintu pada ku”. Jawab Abu yazid: “Kamu datang kemari bukan kerana ingin menziarai aku, kamu hanya ingin bartanya sahaja, dan Syeikh Abdul Rahman telah memberikan jawapan kepada mu”

Setalah setahun dari kejadian itu, aku datang bekunjung pada beliu. Di saat itulah beliau menyamabutku dengan hangat , sambil berkata: “ Aku menayambut mu kerana kamu mamag datang dengan niat untuk menziarahi daku”

Dikisahkan ada seorang berkata kepada Abu Yazid: “ Aku dengar bahawa kamu boleh terbanag di udara, apakah benar hal itu?”, Jawab Abu Yazid: “Apakah yang di hairan tentang hal itu, tidakkah burung pemakan bangkai dapat terbang, sedangkan mukmin yang jauh lebih mulia dari burung, apakah kamu hairan jiak hal itu terjadi”

Al Khani pernah berkata:

Abu Yazid pernah berkata : “ Pada satu malam yang gelap gelita, pernah aku mebujurkan kaki ku ke arah depan mihrab, tiba-tiba akau mendengar suara ghaib menegur perbuatan ku: “ Pantaskan seorang duduk di hadapan sang Raja dengan cara yang tidak bersopan?”.

August 3rd, 2012

Pir Umar meriwayatkankan bahawa apabila Au Yazid ingin bersendirian, baik untuk beribadah mahupun merenungi Allah, maka ia masuk ke dalam biliknya dan dengan cermat ia menutup setiap celah lubang dinding di biliknya itu.

Mengenai Tingkah laku ini , beliau berkata:

“Aku khuatir kalau ada suara atau kebisingan yang akan menganggu”

Dan sudah pasti yang diakatakanya itu hanya sebuah dalih semata-mata

 

Dari IsaAl Bistami menceritakan :

Selama 13 tahun aku bergaul dengan Abu Yazid, tak pernah terdengar oleh ku ia mengucapkan sepatah kata pun. Demikianlah sudah menjadi kebiasaaanya, sentaiasa bertaffakur di mana kepalanya di atas kedua lututnya, kadang dia mengandah ke atas, mengeluh, dan kembali ke dalam ketafakurannya.

 

Memang demikianlah tingkah laku Abu Yazid apabila dia berada dalam gundah, tetapi apabila dia berada dalam keadaan lapang, setiap orang akan mendapat manafaat dari syarahan-syarahannya.

 

Pada suatu masa dia menceritakan lagi, : ”ketika Abu Yazid berkhalwat terdengarlah ia mengucapkan kata-kata : “Maha besar aku, betapa mulia diriku ini”

 

Ketika dia sedar kembali, murid-muridnya menyampaikan kata-kata yang diucapkan tadi. Maka Abu Yazid menjawab: “Memusuhi Allah adalah sama dengan memusuhi Abu Yazid, Jika aku mengucapkan kata-kata seperti itu sekali lagi, cincanglah tubuh ku ini”.

 

Kemudiaan setiap muridnya diberikan sebilah pisau setiap orang dengan berpesanan : ”Jika kata-kata tadi ku ucapakan lagi, bunuhlah aku dengan pisau itu”

 

Maka sekali lagi, untuk kedua kalinya Abu Yazid mengucapkan kata-kata yang sama. Lalu murid-muridnya hendak membunuhnya. Tetapi seketika itu juga tubuh Abu Yazid mengelembung memenuhi ruang. Sambil para murid menghujam mata-mata pisau ke tubuhnya. Tetapi pisau-pisau itu bagai menikam air dan pukulan-pukulan mereka sama sekali tidak mengakibatkan apa-apa.

Tidak beberapa lama kemudian tubuhnya yang menegelembung tadi menjadi menciut kembali dan terlihatlah Abu Yazid yang bersosok tubuh kecil seperti seekor burung pipit sedang duduk di atas sejadah.

Muri-muridnya meghampirinya dan menceritakan peristiwa yang terjadi tadi.Abu Yazid berkata: ”Yang kalian saksikkan sekarang adalah Abu Yazid, yang tadi bukan Abu Yazid”.

 

 

Dzun Nun Al Misri telah mengirimkan sebuah sejadah kepada Abu Yazid. Tetapi Abu Yazid memulangkannya semula kepada Dzun Nun sambil berpesan: “Apakah perlu ku dengan sebuah sejadah?. Kirimkan sebuah bantal sebagai tempatku bersandar”

Dengan ucapan teresebut Abu Yazid ingin mengatakan bahawa ia telah berhasil mencapai tujuannya.

Maka Dzun Nun mengirimkan sebuah bantal yang empuk. Tetapi bantal itu pun dikembalikan semula kepada Dzun Nun, kerana pada saat itu ia telah bertaubat dan tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Mengenai tingkah laku ini, Abu Yazid berkata: ”Mana yang berbantalkan kurnia dan kasih Allah tidak memerlukan bantal dari salah seorang di antara hambanya”.

 

Hatim Tuli berkata kepada murid-muridnya:

“ Barangsiapa di antara kamu yang tidak memohon ampunan bagi penduduk neraka di hari kebangkitan nanti, ia bukan muridku”

Perkataaan Hatim ini disampaikan orang kepada Abu Yazid, kemudian Abu Yazid menambah: “ Barangsiapa yang berdiri di tebing neraka dan menangkap setiap orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian menghantarnya ke syurga lalu kembali ke neraka sebagai pengganti mereka, maka ia adalah muridku”

 

Ibrahim bin Syaibah Al Harawi suatu hari mengunjungi Abu Yazid. Abu Yazid berkata kepadanya: “Hatiku terketuk untuk meminta syafaat pada Allah untuk mu”. Ibrahim bin Saibah lalu berkata:” Wahai Abu Yazid, jika Allah memberi syafaat pada semua makhluk melalui perantaraan kamu, tentu tidaklah banyak. Mereka hanyalah seggengam tanah liat”.

Mendengar jawapan dari Ibrahim bin Saibah itu, Abu Yazid lalu merasa bingung menanggung bebanan itu.

Suatu waktu ada seorang berilmu dan ahli fikh di negerinya mengunjungi beliau. Orang itu lalu berkata: “ Hai Abu Yazid, ilmu anda ini, kamu perolehi dari siapa, berasal dari mana, dengan melalui cara apa?

Lalu Abu Yazid menjawab:” Ilmuku ini aku perolehi dari pemberian Allah, berasal dari Allah”.

Bukankan Nabi saw pernah bersabda:

“Orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah akan mewariskan segala perkara yang tidak diketahuinya”

Mendegar jawapan Abu Yazid itu, Ahli Fikh itu terdiam seribu bahasa.

 

 

Abu Turab Al-Baksyi selalu menasihatkan murid-muridnya agar melawat Abu Yazid kerana beliau itu lebih tinggi derejat daripadanya, dan dengan kilasan pandangannya pun telah cukup memberi manafaat kepada sesiapa yang melawatinya

 

Seorang daripada murid Abu Turab enggan melawat Abu Yazid kerana katanya:”Saya melihat Tuhan Abu Yazid itu hampir tiap-tiap hari. Apa manafaatnya yang kita dapat daripada beliau”.

Abu Turab berkata: ” hingga kini kamu melihat Tuhan menurut pandanganmu sahaja, dengan Abu Yazid kamu akan melihat Tuhan sebagaimana Dia sepatunya dilihat”.

”Pandangan itu ada beberapa peringkat, Adakah kamu tahu bahawa di akhirat kelak, Allah akan turunkan lebih sinarannya kepada nabi dan kurang sedikit kepada yang lain?”.

Maka barulah murid tadi mahu bersama gurunya pergi menziarahi Abu Yazid.

Apabila sampai di rumah Abu Yazid mereka dapati beliau telah pergi mengambil air.Mereka pergi ke tempat Abu Yazid mengambil air. Sesampai sahaja, murid itu pun melihat Abu Yazid.

Tak semena-semena, dia pun bertempik, jatuh pingsan dan terus meninggaldunia.

Guru itu betanya kepada Abu Yazid: ” kenapa ini terjadi, ya Abu Yazid, dengan sekilas pandang sahaja, tuan telah membunuh muridku”.

Abu Yazid menjawab:” Muridmu tadi, sangat tinggi dan maju derejat keruhaniannya. Hanya satu tingkat sahaja lagi untuknya sampai kesinaran yang terakhir itu. Setelah dia memandang aku, dia pun sampai kepada tingkatan yang tertinggi tadi. Dia pun menyaksikan tingkatan yang terakhir itu. Tetapi oleh kerana jasadnya tidak sanggup menahan kedaaan tingkatan yang teritnggi itu, maka dia pun meninggal dunia”.

Ingatkah tuan cerita Zulaikha dan isteri pembesar-pembesar di negerinya, apabila melihat akan kecantikan Yusuf mereka terpsona dan dengan tidak sedar mereka terpotong jar-jari mereka dengan pisau yang ada di tangan mereka. Kerana sangat terpesona dengan kecantikan Nabi Yusuf, mereka tidak sedar terhadap jasad mereka sendiri”.

August 3rd, 2012

UCAPAN-UCAPAN KEROHANIAN SYEIKH ABU YAZID AL BUSTAMI

1        ” Selama 30 tahun saya mencari Tuhan, tetapi apabila saya fikir dan pandang dengan seksama, saya dapati pada hakikatanya Allah yang mencari dan saya lah dicariNya”
2          ” Selama 30 tahun lamanya saya mengamalkan membasuh mulut 3 kali sebelum saya duduk menyebut nama Allah”

3          ” jangan uji Tuhan dengan sepotong dua roti”
4          “Hendaklah engkau rasai diri mu itu sebagai kosong”

5          ”Aku mohon rahmatNya dari pemberi rahmat dan bukanmohon keramat”
6          ”Apa sahaja yang saya dapat adalah kuniaaan Allah dan bukan kerana usaha dan amalan kerohanianku”
7          ”telah bertahun-tahun lamanya saya ingin hendak menyembah sembahyangku kepada Allah yang boleh diterimaNya, tetapi hingga kini saya masih belum juga berjaya”
8          ”Dengaa sembahyang bersungguh-sungguh selama lebih dari 40  tahun, maka hijab itu pun terbuka. Dengan tawaduk saya, saya mohon kepada Allah menunjukkan jalan kepada Nya. Saya terdengar suara ketuhanan berkata: ”kamu tidak dapat memasuki jalan itu sehingga kamu buangkan segalanya, walaupun tempayan             pecah dan selimut koyak yang ada di samping kamu itu”Dengan segera saya buangkan segalanya itu. Jalan itu pun ditunjukkan kepada saya.Saya diperintahkan supaya berkata-kata kepada mereka yang ingin menurut jalan itu, bahawa mereka tidak adapat menempuh jalan tersebut sehingga merekamembuangkan segalanya sepetri yang saya lakukakan”
9          ”Jika aku minta satu lepas satu permintaan kepada Allah, dia menjauhkan diri Nya dari ku. Tetapi bila aku inginkan pandanganNya, aku pun lupa segala permintaan ku dan lalu berkata: ” Ya Allah !, jadilah kepunyaan Abu Yazid dan lakukankanlah apa yanag kamu suka kepadanya”
10        ”kelazatan berdampingan dengan Allah itu tidak akan aku tukarkan dengan kerajaaan dunia ini”
11        ”Aku bersayarah selama 40 tahun. Tidak seorangapun yang dapat menuju melalui syarahaku itu, kecuali Allah menghendakinya supaya orang itu maju dalam bidang kerohaniannya itu tanpa syarahanku”

12        ”Aku ini hamba Allah, kenapa pula kehendak ku mendahului kehendakNya”

13        “Jangan bergantung dengan usaha mu, tetapi bergantunglah dengan rahmatnya”

14        ”Siapa diksihi Allah, dia akan diberi penderitaan dan kesususahan”

15        Anggaplah kekuatan hidupmu itu hanya untuk hari ini, tidaklebih dari itu”
16        ”Bersaama dengan orang-orang salih itu lebih baik dari melalukan amalan saleh. Dan bersama syaitan itu adalah lebih hina dari melalukan perbuatan keji dan dosa”

17        ” Berpuasa itu mendatangkan rahmat”
18        ”Kasih kepada Allah menyebabkan kamu lupakan dunia ini dan akhirat”

19        ” Orang yang tidak merasa lazat dalam menyembah Allah, akan menghabiskan masanya dalam hal-hal keduniaaan. Tetapi orangyang lazat dalam mengenang Allah, menasihatkan mereka yang ingin menuju kepada Allah supaya menghindarkankan makhluk. Dengan bersama  orang ramai itu adalah membuat seseorang meluapakan Allah”
21        ”Aku haiaran kenapa ahmaba yang sudah kenal; Allah itu menyembah Dia pula kenapa berada dalam diri sendiri dan tidak masuk ke dalam mabuk Allah (Zauk) dan hapus segala yang lain kecuali Allah!. Bagaimana seseorang yang telah fana dalam Allah itu hendak menyembahnya pula?”
PENGALAMAN KEROHANIAN ABU YAZID
1          “ Apabila Allah menfanakan daku dan membawa  daku ke baqa denganNya, dan membuka hijab yang mendindingi daku dengan Dia. Maka aku pun dapat memandangNya dan ketika itu jua hancur leburlah pancaindara ku dan tidak dapat hendak berkata apa-apa. Hijab diri tersingakap dan saya berada di kedaaan itu beberapa lama tanpa pertolongan pancaindera. Kemudian Allah kurniakan daku mata ketuhanan dan telinga ketuhanan, dan daku dapati segala segalanya adalah di dalam Dia jua”
2          “ Ku memehon supaya berada dalam dia. Daku pun diperintahkan supaya keluar dari bidang syaria’at”
3          “ Apabila Allah memisahkan dan melepaskan daku dari semua makhlukNya. Dia kurniakan saya dengancahayaNya dan daku diberi tahu akan rahasia-rahasiaNya, maka terlihatlah akan daku Allah itu dengan mata hatiku. Pabila daku bandingkan nur cahaya Allah dengan diriku, maka terasa hina dan tidak benilainya daku. Di hadapan kescucianNya, adku adalah tidak suci”
4          ”Aku pun masuk ke dalam satu kehidupan yang tidak ada mati-mati lagi dan wujud saya adalah kekal”
5          ”Ku keluar selangkah dari bendul ketuhanan itu tetapi aku berasa lemah llu jatuh. Terdengar suara ketuhanan membisikkan: ”Bawa kembali kekasih ku kepada Aku, kerana dia tidak dapat hidup tanpa Aku dan tidak dapat bergerak selangkah pun tanpa Aku”
6          ”Kemudian suara Ketuhanan memberitahu daku bahawa, makhluk ingin hendak melihat daku. Aku menjawab: ”aku hendak melihat Engkau sahaja, tidak mahu melihat yang lain. Tetapi andainya sudah kehendak Mu supaya makhluk melihat daku, maka aku menerima perintah Mu. saya berdoa agar kurniaan kepakda ku Wahdaniat (keesaaaNya), supaya apabila makhluk melihat daku ia akan menumpukan pandangan mereka kapada kejadian Mu dan kepada Mu jua, dan aku tidak menjadi pendidding antara Engkau dan kejadian Engkau”. Allah perkenankan doa aku. Semejak itu, dalam keadaan itu, makhluk nampak oleh saya.”
7          ” Aku dapati bahawa hanya dengan adanya kurniaan Allah untuk memberi daya upaya kepada kita unmuk melakukan latihan kerohaian itu sahaja, maka kita dapat melakannya. Oleh itu, pelaku pada hakikatnya Allah taala jua”
8          ”Dalam Dia itu, saya mohon kepadaNya agar Dia berada di sampingku dan jauh dari manusia dan hal-hal keduniaan, apa sahaja selain Dia. Allah pun mengabulkan doa ku , lalu mengurniakan kepada ku rahmatNya dan masuklah aku ke dalam bidang tauhid, dan di situ aku diberitahu bahawa semenjak peristiwa itu, kehendak aku kehendak Dia jua”
9          ”Allah yang Maha Besar telah berkenan menerima daku di dalam 2,000 tingkatan, di dalam setiap tingkatan itu Dia menawarkan sebuah kerajaan kepada ku tetapi ku tolak. Allah berakata kepada ku: ” Abu Yazid, apakah yang engkau inginkan”. Aku menajawab: ” Aku ingin tidak menginginkan”
SOAL JAWAB KEROHANIAN DENGAN ABU YAZID
1          Orang bertanya: “kenapa beliau tidak memimpin orang ke jalan        kerohanian”
Beliau menjawab: ” Bagaimana saya hendak pimpin kepada Allah supaya menerima seseorang yang telah dilontarkan dari majlis            Allah oleh Allah sendiri”
2          Orang  bertanya: ” Bagaimana tuan habiskan masa pagi mu?”
Beliau menjawab: ” Diri saya telah lenyap (fana) dalam mengenang Allah sehingga saya tidak tahu malam dan siang”
3          Oranmg bertanya ; ”Siapakah wali Allah?”
Beliau menjawab: ” Orang yang cinta kepada Allah sahaja, tidakkepada yang lain”
4          Orang bertanya: ”bagaimana kita hendak mencapai Allah”
Beliau menjawab:”janaganlah pandang dunia, jangan mendengar cakap-cakap keduniaaan, jangan bercakap dengan            orang-0rang keduniaaan”
5          Orang bertanya:’ Apakah yang patut kita awasi dalam latihan kerohanian”
Beliau menjawab:”Tumpukan pandanga mu pada Allah sahaja dan bukan usaha dan lakuan  yang kamu buat itu”
6          Orang bertanya:  ”kenapa syarahan  orang lain tidak seronok seperti syarahan tuan?”
Beliau menjawab: ” saya megeluarkan yang sejati, tetapi mereka yang mencamapuradukkan. Orang lain mengatakan Dia          ’Aku”, tetapi saya berkata ”Dia” sahaja”
7          Orang bertanya: ”Bagaimana kita boleh sampai kepada Allah”
Beliau menjawab:” Buangkan ego atau dirimu, di situ tereletak jalan meujuu Allah. Barangsiapa yang melenyapkan dirinya dalam Allah, maka didapati bahawa Allah itu segala-seghalanya”
8          Orang bertanya: ”Bagaimanakah engkau mencapai tingkatan kesolehan yang sedemikan rupa?”
Beliau menjawab : ”Pada suatu malam, ketika aku kecil, aku keluar dari kota bustham bulan bersinar terang dan bumi tertidur hening. Tiba-tiba aku lihat sesuatu kehadiran”.
10.       Orang bertanya: ” Apakah yang pada pendapat tuan yang menjadi penghalang besar dalam menuju Allah/”
Beliau menjawab: ” Tanpa kehendakNya sangat susah untukmenghadapkan hati kepada Nya, dan jika dengan kehendakNya senang sahaja berjalan menuju dia itu.”
11.       Orang bertanya: ” Kenapa tuan tinggal lama di satu tempat? Tidakkah tuan tahu air yang lama berada di satu tempat itu akan           kotor dan berubah warnanya?”
Beliau menjawab: ” kenapa kamu tidak jadi sungai?”