August 4th, 2012
Darul Nafis – Wahdatul Asma’
??? ???? ?????? ??????
????? ?????? ?? ???? ????? ???????
Bermula fasal yang kedua pada menyatakan tauhidul asma’ ertinya mengesakan Allah ta’ala pada segala Nama yang iaitu mengesakan yang dinamakan (shahadan) bermula kifiyat mengesakan Allah ta’ala pada segala asmaNya itu iaitu seperti bahawa engkau pandang dengan mata kepalamu dan engkau syuhud dengan mata hatimu bahawasanya segala asma itu kembali kepada ia kepada esa Allah ta’ala yakni segala yang bernama didalam alam ini sekeliannya menzhohir asma iaitu menuntut ia akan ujud musamma maka sebab itulah kembali segala asma itu kepada yang maujud iaitu Allah Subhanahu Wata’ala dan wujud Allah itu Khodim ia pada segala asma dan zahir ia dengan dia itu satu jua ya’ni bahawasanya segala asyia’ itu kezahiran dan kenyataan bagi zat yang satu jua dan yang zahir dengan segala asyia’ itu satu jua daripada tiada itihad dan hullul maka tiada yang maujud itu pada haqiqat hanya Allah ta’ala sendirian jua dan wujud segala alam ini hanya khayal dan waham jua dengan dinisbahkan kepada Allah ta’ala aha tinggi Allah ta’ala daripada yang demikian itu akan sebagai tinggi yang amat besar sebab pun dibuat misal olih setengah daripada segala arif billah itu kerana menghampir kepada faham jua (Ada pun) Allah Subhanahu wata,ala itu maha suci dan maha tinggi seperti yang dimisalkan itu iaitu seperti kaca yang bertulis setengah merah dan setengahnya kuning dan setengahnya hijau maka dihantarkan akan dia diantara bumi dan cahaya benderang matahari maka betapa engkau lihat kepada benderang cahaya matahari itu tertulis ia pada bumi itu dengan warna nama tiap-tiap sifat yang ada ia didalam kaca itu padahal benderang cahaya matahari itu tiada berpindah ia ia kepadanya dan tiada bercerai ia daripada zat matahari itu serta yang demikian itu zahir ia dengan segala sifat sekeliannya itu padahal matahari itu satu jua (maka) bicarakan olihmu akan mithal ini dengan bicara yang sempurna mudah2an mengasihani Allah ta’ala akan dikau pada barang yang engkau dapat akan dia muafakat ia bagi barangyang kami mithalkan akan dia itu.
(setelah itu) hai segala saudaraku yang arif jikalau sudah hasil bagimu maqam ini kemudian maka tajjali hak ta’ala atasmu menselak-selak daripada dinding menzahirnya dengan dua isim yang menunjukan keduanya itu akan dikau atas binasa segala menzhohirnya itu didalam diri Ahadiyah Allah ta’ala
asma’ (?????) @ nama2
hullul (????) @ melingkupi @ mengandungi berlawanan kepada meliputi @ sebatian
itihad (?????) @ didalam
kifiyat (?????) @ cara @ kaedah @ jalan2
musamma (????) @ yang dinamai
(kata) Syeikh Al Alim Al’alammatus Sarul Almarifah Maulana Assyikh Abdullah Ibn Hijazis Syarkhowy Almasry Rohimallah dalam syarah wirdus sahar apabila tajalli Allah ta’ala dengan asmanya zahir atas hambanya nescaya melihat ia akan segala akuan ini sekeliannya diri HAQ ta’ala ertinya daripada sekira-kira zahir akuan itu dengan dia dan berdiri akuan itu dengan qhoyumnya dan kekalnya dan bahawasanya tiada bagi akuan itu ujud sendirian dan lagi tiada kuasa ia membezakan antara sesuatu daripada segala akuan ini ertinya daripada sekira-kira bahawasanya akuan itu sekeliannya makhluk Allah ta’ala yakni mazharnya dan tempatnya bersandar kepadanya dan lagi memandang ia akan Allah ta’ala itu haqiqat bagi segala akuan itu seperti firman yang maha tinggi ??????????? ?????????? ??????? ?????? ?????? ertinya barang dimana ada kamu maka adalah disana wujud Allah (yakni) barang kemana engkau hadapkan akan muka kamu atau hati kamu atau rohmu atau akalmu adalah disana wujud Allah
(Shahadan) ketika itulah keluar satah daripada lidah hamba itu yakni mengeluarkan perkataan yang tiada diredhoi olih syarak maka iaitu bahaya musyahadah inilah kerana terdinding ia daripada memandang akuan ini dengan sebab memandang wujud Allah yang mutlaq.
mazhar ???? @ penzhohiran @ penyataan maya @ keseolahan ada/ ujud
qhoyum ???? @ berdiri @ sifat kedirian awal
satah ??? @ latah @ membebel dengan tuturkata yng tidak mampu difahami orang kebanyakan
(seperti kata) Syeikh Abdul Karim Aljalili Qadassallahu Sirrahu bermula terdinding hamba daripada memandang makhluk dengan sebab memandang ia akan hak ta’ala maka iaitu menjadikan hamba itu mengata tiada yang maujud didalam ujud ini melainkan wujud Allah ta’ala bermula yang demikian itu kerana adalah mabuknya dan ghoibnya seperti barang yang jatuh bagi Halaj maka perkataan orang yang mabok itu tiada bolih dipegang intiha’ maka sebab itulah (kata) Sultan Auliya Maulana AlSyeikh Abdul Qadir Jailani Qadassallahu Sirrahu jikalau Halaj itu ada masa aku nescaya akan aku ambil ia dengan tanganku yakni aku tegahkan akan orang yang hendak membunuh dia intiha’
(Bermula yang pertama) daripada dua isim seperti isimnya (jami’) ertinya yang menghimpunkan iaitu menghimpunkan bagi sekelian mazhar ini iaitu syuhudul kasrah fil wahdah yakni pandang banyak yang banyak pada yang satu muradnya sekelian alam ini daripada zat Allah ta’ala satu jua tiada daripada yang lainnya
(Dan yang kedua) daripada dua isim itu seperti isimnya (maani) ertinya menegahkan dengan zatnya itu bagi segala mazharnya iaitu zahir ia daripada yang lainnya bermula muradnya itu daripada zat Allah ta,ala jua terbitnya sekelian alam ini (maka)adalah hasilnya adalah dalallah dua isim itu terhimpun sekelian alam ini kepada Allah ta’ala dan tertegah daripada lainnya [yaknie] permulaan daripada Allah ta’ala jua dan kesudahannya pun kembali kepada Allah taala jua (seperti) firman allah taala (???? ????? ????? ??????) ertinya dan bagi Allah ta’ala jua permulaan segala perkerjaan dan kepadanya kembali mereka itu
(Setelah itu) maka apabila engkau pandang bahawasanya yang pemurah itu daripada Allah ta’ala jua dan yang zahir pada hamba itu mazhar isimnya yang bernama Karim jua dan demikian lagi apabila engkau lihat akan seseorang sabar ia daripada kesakitannya maka engkau syuhud dan engkau pandang bahawasanya yang sabar itu daripada Allah ta’ala jua dan yang ada pada hamba itu mazhar isimnya yang bernama Sawwirun kerana karim dan sawwirun itu keduanya isim Allah ta’ala dan seperti demikian itulah tiap2 orang yang bernama dengan barang nama ada ia maka adalah sekelian itu engkau syuhud dan engkau pandang mazhar Asma Allah ta’ala jua
(shahadan) kata setengah daripada arif billah tiada bagi Allah ta’ala itu sifat yang berdiri kepadanya dan yang bertambah ia atasnya seperti segala sifat ma’ani hanyasanya yang ada baginya itu asma’ jua mengambil dalil mereka itu dengan dua dalil
dalallah (?????) @ dalil @ bukti @ pertunjuk @ penyataan
jami (????) @ yang menghimpun @ yang mengumpul
alkasrah (??????) @ banyak @ berbilang2 @ beragam2
mani’ (???? @ menegah @ melarang @ menghalang @ mendindingi
maujud (?????) @ yang seolah2 ada @ seakan gambaran bersifat dualisma
murad (???) @ dikehendaki @ bererti @ kesimpulan
syuhud (????) @ penyaksian @ pandang tembus @ melihat dengan daya ketajaman akal
alwahdah (??????) @ ujud keesaan @ satu ujud(suatu daripadanya) naqli iaitu quran dan hadith kerana tiada datang dalam quran dan hadith mengatakan bahawasanya Allah ta’ala itu bersifat dan hanyasanya yang datang didalam quran dan hadith itu asma’ jua (seperti) firman Allah ta’ala ( ???? ??????? ???? ????? ???) ertinya dan bagi Allah ta’ala itu berberapa nama yang baik maka minta doalah kamu kepadanya dengannya (maka) menentukan Allah ta’ala akan dirinya dengan nama jua tiada bersifat (dan lagi) sabda Nabi saw (????? ????? ?? ?? ???? ???? ????? ??? ???? ????? ????) ertinya dan hanyasanya yng kamu seru itu tuhan yng mendengar lagi amat melihat lagi yang berkata2 padahal serta kamu barang dimana kamu (dan keduanya daripadanya) aqali iaitu pada akal bahawasanya Allah ta’ala itu jikalau ada ia bersifat nescaya adalah ia majhul kerana tiada yang disifatkan itu melainkan yang majhul

(bermula Allah ta’ala) itu terlebih ma’rifah daripada segala ma’rifah tiada berkehendak ia kepada sifat yang mengenal dia iaitu maha suci Allah ta’ala itu daripada bersifat dengan sebab ma’ani yang demikian itu (dan lagi pula) betapa disifatkan Allah ta’ala itu padahal ia menyucikan ia menyucikan dirinya daripada bersifat itu dengan nas quran dan hadith yang tersebut itu
(shahadan) maqam inilah yakni maqam Tauhidul Asma’ maqam yang kedua daripada segala maqam Ariffin yang dianugerahkan Allah ta’ala kepada orang yang salik atau kepada lainnya seperti majzub umpamanya dan maqam inilah natijah ertinya faedah dan sama arah maqam pertama yang pertama itu maqam orang yang sentiasa memandang wahdatul af’al dan ialah yang menyampaikan akan dikau kepada maqam yang diatas iaitu Tauhidus Sifat iaitu maqam yang ketiga daripada segala maqam Ariffin
August 4th, 2012
Dari kitab At-Tauhid Lish Shaffil Awwal Al-Ali

Hal ini bererti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah, dengan mengimani tak ada pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam kecuali Allah, maka ia harus mengakui bahwa tak ada yang berrhak menerima ibadah dgn segala macamnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala . Dan itulah tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah, iaitu tauhid ibadah, karena ilah maknanya adalah ma’bud (yang disembah). Maka tak ada yang diseru dalam kecuali Allah, tak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, tak boleh menyembelih kurban atau bernadzar kecuali untukNya, dan tak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untukNya dan karenaNya semata.
Jadi, tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah . Karena itu seringkali Allah membantah orang nan mengingkari tauhid uluhiyah dgn tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini.
Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
” Hai manusia, sembahlah Tuhanmu nan telah menciptakanmu & orang-orang nan sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah nan menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu & langit sebagai atap, & Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dgn hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. ” [Al-Baqarah: 21-22]
Allah memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyem-bahNya & beribadah kepadaNya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dgn tauhid rububiyah, yaitu penciptaanNya terhadap manusia dari nan pertama hingga nan terakhir, penciptaan langit & bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan nan menjadi rizki bagi para hamba. Maka sangat tak pantas bagi mereka jika menyekutukan Allah dgn nan lainNya; dari benda-benda atau pun orang-orang nan mereka sendiri mengetahui bahwa ia tak bisa berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut di atas dan lainnya.
Maka jalan fitri utk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber kemanfaatan dan kemadharatannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara ber-taqarrub kepadaNya, cara-cara nan bisa membuat ridhaNya dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dgn Tuhannya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Karena itu Allah ber-hujjah atas orang-orang musyrik dgn cara ini. Dia juga memerintahkan RasulNya utk ber-hujjah atas mereka seperti itu.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
 ” Katakanlah: ‘Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua nan ada padanya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah. ” Katakanlah: “Maka apakah kamu tak ingat?” Katakanlah: “Siapakah nan Empunya langit nan 7 dan yang Empunya `Arsy nan besar?” Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah. ” Katakanlah: “Maka apakah kamu tak bertakwa?” Katakanlah: “Siapakah nan di tanganNya berada keku-asaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tak ada nan dapat dilindungi dari (azab)Nya, jika kamu mengeta-hui?” Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah. ” Katakanlah: “(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?” [Al-Mu'minun: 84-89]
 ” (Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; . . . ” [Al-An'am: 102]
Dia berdalil dgn tauhid rububiyah-Nya atas hakNya utk disembah. Tauhid uluhiyah inilah nan menjadi tujuan dari pencipta-an manusia.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
” Dan Aku tak menciptakan jin & manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. ” [Adz-Dzariyat: 56]
 ” Ya’buduun ” adalah mentauhidkanKu dlm ibadah. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid hanya dgn mengakui tauhid rububiyah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, tetapi hal ini tak membuat mereka masuk dlm Islam, bahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerangi mereka.
Padahal mereka mengakui bahwa Allah-lah Sang Pencipta, Pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan.
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
 ” Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: ‘Siapakah nan menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: ‘Allah’, . . . ” [Az-Zukhruf: 87]
 ” Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: ‘Siapakah nan menciptakan langit & bumi?’, niscaya mereka akan menjawab: ‘Semuanya diciptakan oleh nan Maha Perkasa lagi Ma-ha Mengetahui’. ” [Az-Zukhruf: 9]
 ” Katakanlah, ‘Siapakah nan memberi rezki kepadamu dari langit & bumi, atau siapakah nan kuasa (menciptakan) pendengaran & penglihatan, & siapakah nan mengeluarkan nan hidup dari nan mati & mengeluarkan nan mati dari nan hidup & siapakah nan mengatur segala urusan?’ Maka mereka akan menjawab: “Allah”. [Yunus: 31]
Hal semacam ini banyak sekali dikemukakan dlm Al-Qur’an. Maka barangsiapa mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah, atau meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq nan mengatur alam, maka sesungguhnya orang tersebut belumlah mengetahui hakikat tauhid nan dibawa oleh para rasul. Karena sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu nan diharuskan, dan meninggalkan sesuatu nan mengharuskan; atau berhenti hanya sampai pada dalil tetapi ia meninggalkan isi dan inti dari dalil tersebut.
Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaanNya nan mutlak dlm segala segi, tak ada cela atau kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadaNya; pengagungan, penghormatan, rasa takut, do’a, pengharapan, taubat, tawakkal, minta pertolongan dan penghambaan dgn rasa cinta nan paling dalam, semua itu wajib secara akal, syara’ & fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah semata. Juga secara akal, syara’ dan fitrah, tak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selainNya.
August 4th, 2012
Para sufi, para ahli hakikat, selalu sahaja ribuan langkah lebih maju dan lebih kedepan dari yang bukan sufi dan bukan ahli hakikat. Kata tauhid senantiasa diertikan dengan menyucikan Allah dan tidak menyekutukanNya. Para sufi,khususnya sufi aihdatul Wujud, mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi dari itu.
Marilah kita bahas empat derajat tauhid.
Tauhidul Asma

Persoalan nama Allah  merupakan persoalan yang sering dibahas asal-usulnya. Sebagian lbahan bacaan menyebukan bahwa kata “Allah” merupakan destinasi terakhir dari El, Eli, Elah, Ilah, Allah.  Semua kata ini, konon, berasal dari bahasa Aram. El digunakan untuk merujuk pada Dzat Mulia, digunakan oleh Ezra. Sementara itu, Eli digunakan di zaman nabi Isa as. Misalnya dalam kitab tertulis Yesus berteriak “Eli Eli Lama Sabaktani” yang ertinya “Tuhan,Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan daku.” Kemudian kata Elah dan Ilah yangdigunakan untuk arti yang sama sampai pada bahasa Arab (ilah artinya Tuhan) dan Allah dengan tujuan yang sama, Tuhan. Tentang hal ini, sangat terbuka untuk dikritik.Jika dilihat dengan baik, maka perjalanan sebutan Allah ini melaluiproses panjang namun pada satu konteks, yaitu konteks bahasa lokal yangmenderivasi atau turun-menurun; dari bahasa Aram, Ibrani, ke Arab.
Pertanyaannya adalah, apakah benar Allah adalah nama Tuhan secara dzat?Hal penting yang harus dicermati adalah bahwa al-Qur’an turun dengan bahasa Arab yang mudah dipahami oleh masyarakat Arab sendiri. Misalnya nama Allah sendiri. Dalam al-Qur’an surat al-Qashash ayat 30 misalnya, Allah mendeklarasikan dirinya secara demikian.
Allah Maha Mengetahui, hanya kata“Allah” saja yang paling relevan bagi bangsa Arab untuk merujuk pada diriNya. Bagaimana jika al-Qur’an tidak turun dalam bahasa Arab, namun bahasa Inggris, tentu saja kita tidak akan menyebut namaNya  Allah namun God. Jika memang benar Allah adalah nama Tuhan, maka betapa kasar dan tidak sopannya kita karena menyebut namaNya tidak lebih dari sepertimemanggil nama teman kita. Kepada ayah kita tidak memanggil nama, kepada guru kita tidak juga berlaku demikian, tetapi kepada Allah kita memanggilnamaNya? Ini suatu hal yang tidak pernah difikirkan oleh yang bukan ahli hakikat. Sesungguhnya, ketika Allah mendeklarasikan ketuhananNya “innanyAnnallah” dimaksudkan “Sesungguhnya Akulah Tuhan” dan Tuhan adalahhakikatnya, dan bukan nama dzatNya yang sesungguhnya tidak berhuruf tidak  pula bersuara. Sehingga pada tahap nama, Allah hanyalah sebuah sebutanhakikat sebagai Tuhan dan bukan nama dzatNya. Allah hanya mengajarkanbagaimana mensifatiNya lewat asmaulhusnah, namun mengenai hakikatdzatNya sendiri, Allah adalah Sirr (Rahasia). Oleh karena itu, al-Hallaj lebihsuka menyebut “Ana al-Haqq” ketimbang “innany Annallah”. Nama dzatNyatidak tersentuh, dan hanya bisa ditauhidkan dengan ma’rifat, Hu (Dia).Sebagaimana ketika para sufi telah mengalami fana’, kebingungan melanda.Mereka tidak lagi bisa membedakan mana Allah dan mana Allah dalamsebutan. Insan Wihdatul Wujud tidak menemukan Tuhan sebagai Allah saatfana’ namun menemukan Dia sebagai Dia.
Tauhidus Shifat
Setelah mentauhidkan asma Allah secara ma’rifat sebagai sirr, maka sesudah itu mentauhidkan sifat-sifat ilahiyah. Beberapa sifat yang sangat relevan adalah bahwa Allah itu Wujud. Wujudnya Allah merupakan kenyataan maujud insan.
Mentauhidkan Wujud Allah adalah sekaligus mentauhidkan yang maujud. Allah hadir dalam maujud insan, baik sebelum, sedang, dan sesudah maujud itu ada. Jika melihat makhluk,  maka itu adalah cerminan Qidam Khaliq. Kemudian, Allah Qiyamuhu Ta’ala binafsihi, seperti huruf alif yang berdiri tegak tanpa penyanggah apapun. Allah pun beriradah dan insan pun demikian,hingga qudrat ilahiyah pun ada pada qudrat insaniyah seperti yang telahdi paparkan sebelumnya.
Mentauhidkan sifat Allah adalah mengumpulkan segala sifat kepada Yang Satu dan mengembalikan Yang Satu kepada yang segala. Melihat sifat Allah pada insan dan semesta, merupakan wujud tauhidus shifat, dan juga sebaliknya, melihat sifat insan sebagai wujud sifat Allah. Akan tetapi hal ini hanya berlaku untuk para sufi yang sudah berzuhud menolak dunia dan akhirat. Bagi anda yang bukan atau baru akan menuju ke Wihdatul Wujud, hal ini sangat diharamkan bagi anda; oleh karenanya anda pun mengharamkanhal demikian.Mengakui bahwa sifat insan merupakan wujud sifat Allah tanpa ma’rifat sebelumnya merupakan pengakuan buta, dan kafir.
Bukan hanya kebanyakan para ahli fiqih mengkafirkan ajaran ini, tetapi para sufi pun akanmengharamkan pengakuan ini, jika diakui oleh orang yang belum mengalaminya, atau belum melalui jenjang-jenjang yang sudah ditentukan.
Tauhidul Af’al
Perbuatan merupakan wujud sifat, dan begitu pula sebaliknya. Kita melihat bumi berputar, matahari bergerak, angin bertiup, dan sebagainya,hingga jantung berdetak, merupakan af’al Allah pada alam dan pada insan.
Mentauhidkan perbuatan Allah maksudnya mengembalikan segala hakikat perbuatan pada qudrat dan iradat, baik itu hakikat ilahiyah maupun insaniyah. Qudrat Allah adalah bahwa Dia berkuasa melakukan apapun yang Dia inginkan, dan Iradah Allah adalah bahwa Dia berkehendak sesuai dengan keinginanNya sendiri. Tidak demikian pada perbuatan insan. Meskipun insan memilki qudrat (kuasa) untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi insan memiliki qudrat yang berada dibawah qudrat Allah. Begitu juga iradah (kehendak), walaupun insan berkehendak pada sesuatu, namun iradah Allahyang menentukan.Tauhidul af’al adalah mengembalikan segala perbuatan insan yang dilakukan atas dasar qudrah dan iradah kepada qudrah dan iradah Allah. Ertinya, kita tidak akan berkuasa tanpa izin Allad, dan tidak pula mencapai kehendak tanpa izin Allah. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa semua perbuatan akan dihukumkan sebagai perbuatan Allah. Perlu dipisahkan antara perbuatan Allah dan perbuatan insan (Af’al Allah dan af’al insan).
 Af’al Allah meliputi af’al insan, sedangkan af’al insan berada di dalam dan di bawah af’al Allah. Sehingga dari segi perbuatan, meskipun insan yang mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa didzalimi oleh Allah, tetap saja semua bergerak pada koridor yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Inilah mengapa sehingga para sufi yang perbuatannya sudah terikat zuhud selalu merasa dibimbing oleh Allah.Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah dalil:
“Apa bila Aku sudah mencintai hambaKu, maka Aku menjadimatanya dan denganKu dia melihat, Aku menjadi telingaNya dandenganKu dia mendengar; Aku menjadi lisannya dan denganKu diaberkata-kata…”
Dalil ini menegaskan bahwa bagi orang yang sudah mentauhidkan perbuatan (Af’al Allah dan insan) akan senantiasa terjaga, karena dia tidak akan melakukan perbuatan apapun terkecuali itu diizinkan oleh Allah, dan sesuai dengan ketentuan Allah sendiri. Inilah Wihdatul Wujud, dan bukan menganggap bahwa perbuatan manusia merupakan perbuatan Allah. Saya ingatkan, bahwa ini diharamkan bagi orang-orang yang belum sampai pada tingkatan yang seharusnya; bukan dikafirkan oleh orang yang belum sampai ilmunya.
Tauhiduzzat
Tingkat ini adalah tingkat paling tertinggi dari mentauhidkan Allah.Tauhid bukan semata-mata bertawakkal dan menolak tuhan selain Allah, tetapi juga menolak segala sesuatu selain Allah. Akan tetapi penolakan ini hanya bermaksud untuk mendapatkan pengenalan yang murni, tanpa ada distorsi saja.Tauhid bukan hanya mengumandangkan tahlil dan melaknat latta, uzza, dan manatta. Akan tetapi tauhid juga mensucikan Allah dari segala sesuatu selain Dia, termasuk diri sendiri.
Jangan mengira diri sendiri tidak bisa menjadi berhala. Jika seseorang telah melakukan shalat selama puluhan tahun, hingga dahinya menghitam sebagai bekas sujudnya, dan dia merasa sudah menjadi ahli ibadah, maka perasaan dan dirinya itu akan menjadi “sesuatu” selain Allah yang boleh menghalangi dia dari pengenalan Allah yang sesungguhnya. Allah adalah Dzat Yang Maha Tinggi, Mulia, Indah, dan seterusnya. Dia tidak serupa dengan apapun, dan tidak bisa digambarkan dengan apapun.Wahdatul Wujud tidak pernah menggambarkan Dzat Allah, apalagi menyamakan Allah dengan diri sendiri, ini fitnah. Wahdatul Wujud tidak pernah mengklaim bahwa diri adalah Allah, ini juga fitnah. Wahdatul Wujudtidak pernah menceritakan Dzat Allah, melainkan Wahdatul Wujud adalah sebuah kesadaran mistis bertemunya dengan Allah tanpa diri sendiri. Allah tidak akan pernah didapati dengan penglihatan, baik dengan matahati maupun dengan mata kepala.
Namun Dzat Allah boleh disadari hakikatNya,tentu saja hal ini tidak akan diterima bagi orang-orang yang belum melewati tarafnya. Mentauhidkan Dzat Allah adalah menyadari bahwa Allah memiliki DzatNya sendiri yang terlepas dari dzat-dzat lain. Di saat yang sama, mentauhidkan Dzat Allah adalah melupakan dzat-dzat lain, dan hanya Allah satu-satunya Dzat yang Maha Ada; yang lain hanya diadakan saja.Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, “Disaat engkau hadir maka Akupun ghaib; dan disaat engkau gaib maka Aku pun hadir.” Dalam hadits qudsilain “Sesungguhnya Akulah yang maha Nyata, namun kenyataanmu telahmerenggut kenyataanKu.” Dua hadits qudsi ini menjadi jaminan bahwakenyataan diri sendiri (maujud) merupakan penghalang yang menyebabkankenyataan Allah (Ujud) menjadi gaib
Jangan mengira diri sendiri tidak bisa menjadi berhala. Jika seseorangtelah melakukan shalat selama puluhan tahun, hingga dahinya menghitam sebagai bekas sujudnya, dan dia merasa sudah menjadi ahli ibadah, maka perasaan dan dirinya itu akan menjadi “sesuatu” selain Allah yang boleh menghalangi dia dari pengenalan Allah yang sesungguhnya. Allah adalah Dzat Yang Maha Tinggi, Mulia, Indah, dan seterusnya.Dia tidak serupa dengan apapun, dan tidak bisa digambarkan dengan apapun.Wahdatul Wujud tidak pernah menggambarkan Dzat Allah, apalagi menyamakan Allah dengan diri sendiri, ini fitnah. Wahdatul Wujud tidak pernah mengklaim bahwa diri adalah Allah, ini juga fitnah. Wahdatul Wujud tidak pernah menceritakan Dzat Allah, melainkan Wahdatul Wujud adalah sebuah kesadaran mistis bertemunya dengan Allah tanpa diri sendiri.
Allah tidak akan pernah didapati dengan penglihatan, baik dengan matahati maupun dengan mata kepala. Namun Dzat Allah bisa disadari hakikatNya,tentu saja hal ini tidak akan diterima bagi orang-orang yang belum melewati tarafnya. Mentauhidkan Dzat Allah adalah menyadari bahwa Allah memiliki DzatNya sendiri yang terlepas dari dzat-dzat lain. Di saat yang sama, mentauhidkan Dzat Allah adalah melupakan dzat-dzat lain, dan hanya Allah satu-satunya Dzat yang Maha Ada;  yang lain hanya diadakan saja. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, “Disaat engkau hadir maka Akupun ghaib; dan disaat engkau gaib maka Aku pun hadir.” Dalam hadits qudsilain “Sesungguhnya Akulah yang maha Nyata, namun kenyataanmu telahmerenggut kenyataanKu.” Dua hadits qudsi ini menjadi jaminan bahwakenyataan diri sendiri (maujud) merupakan penghalang yang menyebabkankenyataan Allah (Ujud) menjadi gaib.
Untuk mencapai derajat tauhiduzzat, maka insan harus mampu “mengingat hanya Allah dan melupakan selain Allah”  termasuk melupakan diri sendiri, karena diri sendiri adalah sesuatu selain Allah.
Ketika Dzat Allah menampakkan diri, maka dzat diri sendiri menjadi luluh lantak, sirna seperti setetes air masuk ke samudra tak bertepi;  lebur seperti gunung-gunung hancur dan nabi Musa as pun pingsan (tidak menyadari bahwa dirinya maujud). Proses demikian disebut fana’.  Imam Ali menyebutkan bahwa dia pernah mengalami hal ini (dalam kitab Tanyalah Aku Sebelum Engkau Kehilangan Aku) bahkan Imam Ali (Sayidina Ali) mengalami fana di dalam fana, hingga hanya Allah yang disaksikan, diri sendiri sudah dilupakan. Fana’, menurut para sufi, juga terbagi menjadi fana fil af’al, fana filasma, fana fis shifat, dan fana fiz dzat. Fana tingkat ini adalah fana tauhid tertinggi, dan hanya dengan cara ini insan dapat engenal Allah secara kaffah. Seluruh penjelasan dari sebelumnya hingga di tahap ini merupakan serangkaian yang tidak dapat dikaji secara terpisah.
Salah satu penyebab adanya salah tafsir terhadap Wahdatul Wujud adalah karena tafsiran terpisah. Semua ini juga tidak mungkin boleh didapati dengan cara berfikir, namun dengan cara melaksanakannya. Oleh sebab itu, sangat rugi orang-orang yang mengkafirkan dan membunuh para auliya Wahdatul Wujud dengan berdasar pada pengetahuan dan kajian setengah jalan, sudah barang tentu alasannya karena apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kesadaran spiritual yang luar biasa dahsyat.  Akan tetapi, juga disadari bahwa semua ini adalah rahasia Allah yang harus ditutupi. Tetapi sampai bila? Jika semakin lama semakin banyak para auliya dikafirkan dan dibunuh?  Dan meskipun rahasia Allah, dalam sebuah hadits qudsi disebutkan bahwa “Innahu Sirri wa Anaa Sirruhu” yang ertinya “Sesungguhnya hambaKu adalah rahasiaKu dan Aku adalah rahasianya. ” Rahasia Allah ada dalam diri kita sendiri, dan apa yang kita alami akan selalu menjadi rahasia Allah.
Sehingga rahasia ini sebenarnya adalah rahasia antara kita dan Dia, sangat personal dan oleh karena itu hanya boleh diungkap kebenarannya melalui pengalaman dan bukan bacaan semata.
August 4th, 2012
Satu daripada Hadis Nabi Muhammad SAW. yang masyhur ialah;
“Siapa yang mengenal dirinya, mengenal ia akan TuhanNya”
Ini bererti dengan mematuhi dan memikirkan tentang dirinya dan sifat-sifatnya, manusia itu boleh sampai kepada mengenal Allah. Tetapi oleh kerana banyak juga orang yang memikirkan tentang dirinya tetapi tidak dapat mengenal Tuhan, maka tentulah ada cara-caranya yang khusus bagi mengenal ini.
Sebenarnya ada dua cara untuk mencapai pengetahuan atau pegenalan ini.
Satu daripada cara itu sangat sulit dan sukar difaham oleh untuk orang-orang biasa, maka cara yang ini tidak usahlah kita terangkan di sini.
Yang satu cara lagi adalah seperti berikut: apabila seseorang memikirkan dirinya, dia tahu bahawa ada satu katika apabila ia tidak ada wujud,
seperti tersebut dalam Al-Quran:
“Tidakkah terjadi kepada manusia itu iaitu ada satu ketika apabila ia tidak ada apa-apa?”
Selanjutnyaia juga tahu bahawa ia dijadikan diri setitik air yang tidak ada akal, pendengaran, penglihatan, kepala, tangan, kaki dan sebagainya dari sini, teranglah bahawa walaubagaimanapun seseorang itu mencapai taraf kesempurnaan, tidaklah dapat ia membuat dirinya sendiri atau pun membuat sehelai rambut.
Tambahan pula jika ia setitik air, alangkah lemahnya ia? Demikianlah seperti yang kita lihat  dulu, didapatinya dalam dirinya kekuasaan, kebijaksanaan dan cinta Allah terbayang dalam bentuk yang kecil. Jika semua ualamk dalam dunia ini berkumpul dan mereka tidak mati, nescaya mereka tidak dapat mengubah dan membaiki bentuk pembinaan walau satu bahagian pun dari badannya itu.
Misalnya, dalam penggunaan gigi hadapan dan gigi sisi untuk menghancurkan makanan, pembinaan lidah, gelunjur air liur, tengkuk, kerongkong, kita dapatinya penciptaan itu tidak dapat diperbaiki lagi. Begitu juga, fikirkan pula tangan dan jari kita. Jari ada lima dan tidak pula sama panjang, empat daripada jari itu mempunyai tiga persendian, dan ibu jari hanya ada dua persendian, dan lihat pula bagaimana ianya boleh digunakan untuk memegang, mencincang, memukul dan sebagainya. Jelas sekali manusia tidak akan dapat berbuat demikian, betapa pula hendak menambah atau mengurangkan bilangan jari itu dan susunannya mengikut cara dan bentuk yang lain.
Lihat pula makanan, tempat tinggal kita dan sebagainya. Semuanya cukup dikurniakan oleh Allah yang maha kaya. Tahulah kita bahawa rahmat atau Kasih Sayang Allah itu sama dengan Kekuasaan dan KebijaksanaaNya,
 seperti firman Allah Subhanahuwa Taala.
“RahmatKu itu lebih besar dari kemurkaanKu”
Dan sabda Nabi SAW.,
“Allah itu sayang kepada hamba-hambanya lebih dari sayang ibu kepada anaknya”
Demikianlah, dari makhluk yang dijadikanNya, manusia dapat tahu tentang wujudnya Allah; dari keajaiban badannya, ia dapat tahu tentang Kekuasaan dan Kebijaksanaanya Allah; dan dari Pengurniaan rezeki Tuhan yang tidak terbatas itu, nampaklah Cinta Allah kepada hambaNya. Dengan cara ini, mengenal diri sendiri itu menjadi anak kunci kepada pintu untuk mengenal Allah Subhanawa Taala.
Sifat-sifat manusia itu adalah bayangan Sifat-sifat Allah. Begitu juga cara wujudnya ruh manusia itu memberi kita sedikit pandangan tentang cara wujudnya Allah, iaitu Allah dan ruh itu tidak kelihatan, tidak boleh dibagi-bagi atau dipecah-pecahkan, tidak tertakluk kepada ruang dan waktu, diluar sempadan kuantiti (bilangan) dan kualiti (kaifiat), dan tidak boleh diperikan dengan bentuk, warna atau saiz.
Ada orang merasa payah hendak membentuk satu konsep berkenaan hakikat-hakikat ini kerana ianya tidak termasuk dalam bidang kualiti dan kuantiti, dan sebagainya, tetapi cuba perhatikan betapa susah dan payahnya memberi konsep tentang perasaan kita sehari-hari seperti marah, suka, cinta dan sebagainya. Semua itu adalah konsep fikiran atau tanggapan khayalan, dan tidak dapat dikenali oleh deria. kualiti, kuantiti dan sebagainya dan itu adalah konsep Deria (tanggapan pancaindera). Sebagaimana telinga kita tidak dapat megenal warna, dan mata kita tidak dapat mengenal bunyi, maka begitu jugalah mengenal Ruh dan Allah itu bukanlah dengan derianya.
Allah itu adalah Pemerintah alam semesta raya ini. Dia tidak tertakluk kepada ruang dan waktu, kuantiti dan kualiti, dan menguasai segala makhluknya. Begitu juga ruh itu memerintah badan dan anggotanya. Ia tidak boleh dilihat, tidak boleh dibagi-bagi atau dipecah-pecahkan dan tidak tertakluk kepada tempat tertentu. Kerana bagaimana pula sesuatu yang tidak boleh dibagi-bagikan itu diletak ke dalam sesuatu yang boleh dibagi-bagikan atau dipecah-pecahkan? Dari penerangan yang kita baca diatas itu, dapatilah kita lihat bagaimana benarnya
sabda Nabi SAW.:
“Allah jadikan manusia menurut rupanya”.
Setelah kita mengenal Zat dan Sifat Allah hasil dari pemerhatian dan tafakur kita tentang zat dan sifat Ruh, maka sampai pulalah pengenalan kita kepada cara-cara kerja dan pemerintahan Allah Taala dan bagaimana ia muwakilkan Kuasa-Kuasanya kepada malaikat-malaikat, dan lain-lain, dengan cara memerhati dan bertafakur tentang bagaimana diri kita memerintah alam kecil kita sendiri.
Kita ambil satu misalan: Katakanlah seorang manusia hendak menulis nama Allah.
Mula-mulanya kehendak atau keinginan itu terkandung dalam hatinya. Kemudian dibawa ke otak oleh tenaga keruhanian. Maka bentuk perkataan “Allah” itu terdiri dalam bahagian khayalan atau fikiran otak itu. Selepas itu ia mengembara melalui saluran urat saraf, lalu menggerakkan jari dan jari itu mengerakkan pena. Maka tertulislah nama “Allah” atas kertas, serupa seperti yang ada di dalam otak penulis itu.
Begitu juga apabila Allah Subahanahuwa Taala hendak menjadikan sesuatu perkara, Ia mula-mulanya terzhohir dalam peringkat keruhanian yang disebut didalam Quran sebagai “Al-Arash”. Dari situ ia turun dengan urusan Keruhanian ke peringkat yang di bawahnya yang digelar “Al-Kursi”. Kemudian bentuknya terzhohir dalam “Al-Luh Al-Mahfuz”. Dari situ dengan perantaraaan tenaga-tenaga yang digelar “Malaikat” terzhohirlah perkara itu dan kelihatanlah di atas bumi ini dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan binatang; yang mewakilkan atau menggambarkan Iradat dan Ilmu Allah. Sebagaimana juga huruf-huruf yang tertulis, yang menggambarkan keinginan dan kemahuan yang terbit dan terkandung dalam hati; dan bentuk itu dalam dalam otak penulis tadi.
Tidak ada orang yang tahu hal Raja melainkan Raja itu sendiri. Allah telah jadikan kita Raja dalam bentuk yang kecil yang memerintah kerajaan yang kecil. Dan ini adalah satu salinan kecil Diri(Zat)Nya dan KerajaanNya. Dalam kerajaan kecil pada manusia itu, Arash itu ialah Ruhnya; ketua segala Malaikat itu ialah hatinya; Kursi itu otaknya; Luh Mahfuz itu ruang khazanah khayalan atau fikirannya. Ruh itu tidak bertempat dan tidak boleh dibahagikan dan ia memerintah badanya; sebagaimana Allah memerintah Alam Semester Raya ini. Pendeknya, tiap-tiap orang manusia itu diamanahkan dengan satu kerajaan kecil dan diperintahkan supaya jangan cuai dan lalai mentadbir kerajaan itu.
Berkenaan dengan mengenal ciptaan Allah Subhanahuwa Taala, ada banyak darjah pengetahuan. Ahli Ilmu Alam yang biasa adalah ibarat semut yang merangkak atas sekeping kertas dan memerhatikan huruf-huruf hitam terbentang di atas kertas itu dan merujukkan sebab kepada pena atau qalam itu sahaja.
Ahli Ilmu Falak adalah ibarat semut yang luas sedikit pandangannya dan nampak jari-jari tangan yang menggerakkan pena itu, iaitu ia tahu bahawa unsur-unsur itu adalah kuasa bintang-bintang, tetapi dia tidak tahu bahawa bintang itu adalah di bawah kuasa Malaikat.
Oleh kerana berbeza-bezanya darjah pandangan manusia itu, maka tentulah timbul pertelingkahan dalam mengesan natijah atau kesan (akibat) kepada sebab. Mereka yang tidak memandang lebih jauh dari sempadan alam nyata ini adalah ibarat orang yang mengganggap hamba abdi yang paling rendah itu sebagai raja. Undang-undang alam nyata itu (Fenomena) itu mestilah tetap. Jika tidak, tidak adalah sains.Walaubagaimanapun, adalah salah besar menganggap hamba itu tuannya.
Selagi ada perbezaan ini, segala itulah pertelingkahan akan berterusan. Ini adalah ibarat orang buta yang hendak mengenal gajah. Seseorang memegang kaki gajah itu lalu dikatakannya gajah itu seperti tiang. Seorang lain memegang gadingnya lalu katanya gajah itu seperti kayu bulat yang keras. Seorang lagi memegang telinganya lalu katanya gajah itu macam kipas. Tiap-tiap seorang mengganggap bahagian-bahagian itu sebagai kaseluruhan. Dengan itu, ahli ilmu alam dan ahli ilmu Falak menyanggah hukum-hukum yang mereka dapat dari ahli-ahli hukum. Kesilapan dan sangkaan seperti itu terjadi juga kepada Nabi Ibrahim seperti yang tersebut dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim menghadap kepada bintang, bulan dan matahari untuk disembah. Lma kelamaan beliau sedar siapa yang menjadikan semua-benda-benda itu, lalu boleh berkata, Saya tidak suka kepada yang tenggelam.”
Kita selalu mendengar orang merujuk kepada sebab yang kedua bukan kepada sebab yang pertama dalam hal apa yang digelar sakit. Misalnya; jika seseorang itu tidak lagi cenderung kepada hal-ehwal keduniaan, segala keseronakkan biasa tidak lagi dipedilikannya, dan tidak peduli apa pun, maka doktor mengatakan, ”Ini adalah kes penyakit gundah gulana, dan ia perlu sekian-kian ubat atau priskripsi.”
Ahli fizik akan berkata ”Ini adalah kekeringan otak yang disebabkan oleh cuaca panas dan tidak dapat dilegakan kecuali udara menjadi lembab.”
Ahli nujum akan mengatakan bahawa itu adalah pengaruh bintang-bintang.
“Setakat itulah kebijaksanaanya mereka.”
 Kata Al-Quran, tidaklah mereka tahu bahawa sebenarnya apa yang terjadi ialah: Allah Subahana Wataala mengambil berat tentang kebajikan orang yang sakit itu dan dengan itu memerintahkan hamba-hambanya seperti bintang-bintang atau unsur-unsur, mengeluarkan keadaan seperti itu kepada orang itu agar ianya berpaling dari dunia ini mengadap kepada Tuhan yang menjadikannya. Pengetahuan tentang hakikat ini adalah sebuah mutiara yang amat bernilai dari lautan ilmu yang berupa Ilham; dan ilmu-ilmu yang lain itu jika dibandingkan dengan Ilmu Ilham ini adalah ibarat pulau-pulau dalam lautan Ilmu Ilham itu.
Doktor, Ahli Fizik dan Ahli Nujum itu memang betul dalam bidang ilmu mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak nampak bahawa penyakit itu bolehlah dikatakan sebagai ”Tali Cinta” yang dengan tali itu Allah menarik AuliaNya kepadaNya.
 Berkenaan ini Allah ada berfirman yang bermaksud;
“Aku sakit tetapi engkau tidak melawat Aku”.
Sakit itu sendiri adalah satu bentuk pengalamaan yang dengannya manusia itu boleh mencapai pengetahuan tentang Allah;
sebagaimana firman Allah melalui mulut Rasul-rasulNya;
“Sakit itu sendiri adalah hambaKu dan dikepilkan(disertakan) kepada orang-orang pilihanKu”.
Dengan ulasan-ulasan yang terdahulu, dapatlah kita meninjau lebih mendalam lagi maksud kata-kata yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman iaitu;
“Maha Suci Allah” (SubhanaLlah)
“Puji-pujian Bagi Allah (Alhamdulillah)
“Tiada Tuhan Melainkan Allah (La ilaha iLlaLlah)
“Allah Maha Besar” (Allahu Akhbar).
Berkenaan dengan ”Allahu Akbar” itu bukanlah bermaksud Allah itu lebih besar dari makhluk, kerana makhluk itu adalah penzhohiranNya sebagaimana cahaya memperlihatkan matahari. Tidaklah boleh dikatakan matahari itu lebih besar daripada cahayanya. Ianya bermaksud iaitu Kebesaran Allah itu tidak dpat disukat dan diukur dan melampaui jangkauan kesedaran; dan kita hanya boleh membentuk idea yang tidak sempurna dan tidak nyata berkenaanNya.
Jika seorang kanak-kanak bertanya kepada kita untuk menerangkan keseronokkan mendapat pangkat yang tinggi, kita hanya dapat mengatakan seperti perasaan kanak-kanak itu tatkala seronok bermain bola, meskipun pada hakikat kedua-dua itu tidak ada persamaan langsung, kecuali hanya kedua-dua perkara itu termasuk dalam jenis keseronokkan. Oleh yanag demikian, kata-kata “Allahu Akhbar” itu bererti Kebesaran itu melampaui semua kuasa pengenalaan dan pengetahuan kita. Tidak sempurna pengenalan kita berkenaan Allah itu bukanlah sangka-sangka sahaja tetapi adalah dsertai oleh ibadat dan pengabadian kita.
Apabila seorang itu mati, maka ia bersangkut-paut dengan Allah sahaja. Jika kita terpaksa hidup dengan orang lain, kebahagiaan kita bergantung kepada darjah kemesraan kita terhadap orang itu. Cinta itu adalah benih kebahagiaan, dan Cinta kepada Allah itu dimaju dan dibangun melalui ibadat. Ibadat dan sentiasa mengenang Allah itu memerlukan kita supaya bersikap sederhana dan mengekang kehendak-kehendak badan. Ini bukanlah bererti semua kehendak badan itu dihapuskan; kerana itu akan menyebabkan hapusnya bangsa manusia. Apa yang diperlukan ialah membatas atau mengehad kehendak-kehendak badan itu. Oleh itu seseorang itu bukanlah Hakim yang paling bijak untuk mengadili dirinya sendiri tentang Had itu. Maka ia lebih baik merundingi pemimpin-pemimpin keruhanian dalam perkara ini, dan hukum-hukum yang mereka bawa melalui Wahyi Ilahi menentukan batas dan Had yang mesti diperhatikan dalam hal ini.
 Siapa yang melanggar batas atau had ini “Menzholimi dirinya sendiri”(Al-Baqarah; 231).
Walaupun Al-Qur’an telah memberi keterangan yang nyata, masih ada juga orang yang melanggar batas kerana kejahilan mereka tentang Allah dan kejahilan ini adalah kerana beberapa sebab;
Pertama; ada golongan manusia yang kekal mencari Allah melalui pemerhatian, lalu mereka membuat kesimpulan dengan mengatakan tidak ada Tuhan dan alam ini terjadi dengan sendirinya atau wujudnya tanpa permulaan. Mereka ini seperti orang yang melihat surat yang tertulis dengan indahnya, dan mereka mengatakan surat itu sedia tertulis tanpa penulis atau telah sedia ada. Orang yang seperti ini telah jauh tersesat dan tidak berguna berhujah dan bertengkar dengan mereka. Setengah daripada orang-orang seperti ini adalah Ahli Fizik dan Ahli Kaji Bintang yang telah kita sebutkan di atas tadi.
Ada pula setengah orang keana kejahilan tentang keadaan sebenarnya Ruh itu. Mereka menyangkal adanya hidup di Akhirat dan menyangkal manusia itu diadil di sana. Mereka anggap diri mereka itu satu taraf dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan dan akan hancur begitu sahaja.
Ada juga orang yang percaya dengan Allah dan Hari Akhirat, tetapi kepercayaan atau Iman mereka itu sangat lemah. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri;
“Allah itu Maha Agung dan tidak ada sangkut-paut dengan kita, walaupin kita sembah Dia atau tidak; tidak menjadi apa-apa kepadaNya”.
Fikiran mereka ini seperti orang sakit yang disuruh makan ubat, tetapi ia berkata; ”Apa untung atau ruginya doktor itu jika aku makan ubat atau tidak makan ubat?”. Memang tidak terjadi apa-apa kepada doktor itu tetapi pesakit itulah yang akan bertambah teruk kerana degilnya. Badan yang sakit berakhir dengan mati. Maka Ruh atau Jiwa yang sakit berakhir dengan kesusahan dan kesiksaan di akhirat nanti, seperti
firman Allah Taala dalam Al-Qur’an yang bermaksud;
“Hanya mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang Salim itulah yang akan terselamat”.
Jenis orang yang tidak beriman yang keempat ialah mereka yang berkata;
“Hukum Syariat menyuruh kita jangan marah, jangan menurut nafsu, jangan bersikap munafik. Ini tidak mungkin kerana sifat-sifat ini telah memang ada semula jadi pada kita. Lebih baik tuan suruh saya membuat yang hitam itu jadi putih”.
Mereka ini sebenarnya bodoh. Mereka jahil dengan hukum Syariat. Hukum Syariat tidak menyuruh manusia membuang sama sekali perasaan itu, tetapi hendaklah ianya dikontrol supaya tidak melanggar batas yang dibenarkan. Supaya dengan mengelakkan diri dari dosa besar, kita boleh memohon keampunan terhadap dosa-dosa kita yang kecil.
Sedangkan Rasulullah ada bersabda;
“Saya ini manusia juga seperti kamu, dan marah juga seperti orang lain”.
Firman Allah dalam Al-Qur’an;
“Allah kasih kepada mereka yang menahan kemarahan mereka”.(Al-Imran:146)
Ini bererti bukan mereka yang tidak ada langsung perasaan marah.
Golongan yang kelima ialah mereka yang menekankan Kemurahan Tuahn sahaja tetapi mengenepikan KeadilanNya, lalu mereka berkata kepada diri mereka sendiri;
“Kami buat apa sahaja kerana Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang”.
Mereka tidak ingat meskipun Allah itu Pengasih dan Penyayang, namun beribu-ribu manusia mati kebuluran dan kerana penyakit. Meraka tahu, barangsiapa hendak hidup atau hendak kaya, atau hendak belajar, mestilah jangan hanya berkata; “Allah itu Kasih Sayang”. tetapi perlulah ia berusaha sungguh-sungguh.
 Meskipun ada firman Allah dalam Al-Qur’an;
 “Tiap-tiap makhluk yang hidup itu Allah beri ia rezeki”(Surah Hud:06);
 tetapi hendaklah juga ingat Allah juga berfirman;
 “Manusia tidak akan mendapat apa-apa kecuali dengan berusaha”.
Sebenarnya mereka yang berpendapat di atas itu adlah dipengaruhi oleh Syaitan dan mereka bercakap di mulut sahaja, bukan di hati.
Golongan keenam pula menganggap mereka telah sampai ke taraf kesucian dan tidak berdosa lagi. Tetapi kalau anda layan mereka dengan kasar dan tidak hormat, anda akan dengar mereka merungut bertahun-tahun mengata anda; dan jika anda ambil makanan sesuap pun yang sepatutunya mereka perolehi dari mereka, seluruh alam ini kelihatan gelap dan sempit pada perasaan mereka. Jikalau pun mereka itu sebenarnya telah dapat menakluki hawa nafsu mereka, mereka tidak berhak menganggap dan mengatakan diri mereka itu tidak berdosa lagi, kerana Nabi Muhammad SAW. sendiri, manusia yang paling tinggi darjatnya, sentiasa mengaku salah dan memohon ampun kepada Allah. Setengah daripada Rasul-rasul itu sangat takut berbuat dosa sehingga daripada perkara-perkara yang halal pun mereka menghidarkan diri mereka.
Adalah diriwayatkan, suatu hari Nabi Muhammad SAW. telah diberi sebiji Tamar. Beliau enggan memakannya kerena beliau tidak pasti sama ada Tamar itu ddapati secara halal atau tidak. Tetapi mereka menelan arak bergelen-gelen banyaknya dan berkata mereka lebih mulia daripada Nabi. (Saya menggeletar semasa menulis ini) pada hal sebutir Tamar pun tidak disentuh oleh Nabi jika belum pasti sama ada halal atau tidak. Sesungguhnya mereka telah diheret dan disesatkan oleh Iblis.
Aulia Allah yang sebenarnya mengetahui bahawa orang yang tidak menakluki hawa nafsunya tidak patut dipanggil ”orang” dan orang Islam yang sebenarnya ialah mereka yang dengan rela hati tidak mahu melanggar Syariat sewenang-wenangnya. Mereka yang melanggar Syariat adalah sebenarnya dipengaruhi oleh Syaitan dan mereka ini sepatutnya bukan dinasihati dengan pena, tetapi adalah sewajarnya dengan pedang.
Sufi-sufi yang palsu ini kadang-kadang berpura-pura tenggelam dalam lautan kehairanan atau tidak sedar, tetapi jika anda tanya mereka apakah yang mereka hairankan itu, mereka tidak tahu. Sepatutnya mereka disuruh menungkan kehairanan sebanyak-banyak yang mereka suka, tetapi di samping itu hendaklah ingat bahawa Allah Subhanahuwa Taala itu adalah Pencipta mereka dan mereka itu adalah hamba Allah sahaja.
August 4th, 2012
Ketika semua makhluk belum ada, bumi dan langit belum diciptakan, surga dan neraka belum ada. Kondisi itu oleh kalangan para ahli tasawuf di dikenal dengan sebutan “ Alam Sunyi “.
Pada keadaan  Alam Sunyi tersebutlah Zat berdiri  dengan nur-Nya dan dengan Nur-Nya itu Zat berdiri dengan sendirinya serta dengan Nur-Nya itu Zat terdiri dengan sendirinya, tanpa sebab yang menyebabkannya.
Tahap selanjutnya dari Nur-Nya timbullah sifat Ujud dari Zat yang berarti Ada, Dan mulai saat itu Zat tersebut menjadi ada dengan sifat Ujudnya atau Adanya Zat tersebut dengan sifat ujud-Nya tersebut. Sehingga tanpa sifat ujud itu, Zat hanyalah Zat semata-mata karena belum ada sifat yang menyebabkan adanya. Dengan telah adanya sifat Ujud yang berarti Ada, Ada-Nya Zat itu dimulai dengan terpancarnya Nur dari Zat, sehingga Nur  yang terpancar dari Zat adalah sesuatu yang membuktikan Adanya Zat. Tanpa Nur yang memancar dari Zat, sifat Ujud dari Zat tidak boleh dibuktikan.
Ini merupakan pemahaman yang sangat penting, karena sebagai makhluk, kita tidak diberi hak atau kita tidak diberi kuasa ilmu untuk membicarakan tentang Zat Tuhan. Sebagai makhluk, kita hanya diberi wewenang sebatas kajian tentang Perbuatan Tuhan ( Zat ) saja. iaitu sesuatu yang sudah diciptakan dan atau dilahirkan oleh Tuhan ( Zat ) atau sesuatu yang sudah ada dan diadakan, sehingga apabila sesuatu itu telah ada, kita boleh dan diberi hak untuk melakukan kajian dan pembahasan sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki.
Kembali kepada pancaran Nur yang menjadi bukti dari Adanya Zat yang sebelumnya Zat berdiri sendiri dengan Nur-Nya, maka selanjutnya Nur tersebutlah yang melahirkan sifat-sifat dari Zat secara keseluruhan.
Nur yang memancar dari Zat itulah yang kemudian difahami sebagai Nur Muhammad.
Hai ahli kitab, Sesungguhnya Telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak ( pula yang ) dibiarkannya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu Cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan  (n QS : 005.  : Al Maa-idah : Ayat : 015 ]
Cahaya Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. dan Kitab Maksudnya: Al Quran.
Jabir ibn `Abd Allah r.a. berkata kepada Rasullullah s.a.w:
“Wahai Rasullullah, biarkan kedua ibu bapa ku dikorban untuk mu, khabarkan perkara yang pertama Allah jadikan sebelum semua benda.” Baginda berkata: “Wahai Jabir, perkara yang pertama yang Allah jadikan ialah cahaya Rasulmu daripada cahaya-Nya, dan cahaya itu tetap seperti itu di dalam Kekuasaan-Nya selama Kehendak-Nya, dan tiada apa, pada masa itu  ( Hr : al-Tilimsani, Qastallani, Zarqani ) `Abd al-Haqq al-Dihlawi mengatkan bahwa hadist ini sahih
Kemudian dari Nur Muhammad terciptalah LauhArasy , Qalam. Qalam kemudian diperintah untuk menulis ‘la ilaha illa’Allah Muhammadun Rasulullah’ selanjutnya Qalam melanjutkan penulisan penciptaan seperti bumi dan langit, surga dan neraka, malaikat dan iblis serta semua makhluk lainnya termasuk manusia dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul serta umatnya yang tunduk dan umat yang durhaka sampai hari kiamat kelak yang kemudia dikenal denganQadha dan Qadar serta dari Nur Muhammad itu jugalah kemudian terciptaAdam AS.
“ Bila Tuhan menjadikan Adam, Dia menurunkan aku dalam dirinya ( Adam ). Dia meletakkan aku dalam Nuh semasa di dalam bahtera dan mencampakkan aku ke dalam api dalam diri Ibrahim. Kemudian meletakkan aku dalam diri yang mulia-mulia dan memasukkan aku ke dalam rahim yang suci sehingga Dia mengeluarkan aku dari kedua ibu-bapa ku. Tiada pun dari mereka yang terkeluar “. ( HR  : Hakim, Ibn Abi `Umar al-`Adani )
Dari pemahaman yang singkat di atas, dapat kita membuat suatu kesimpulan dengan pemahaman bahwasebelum Allah menjadi Tuhan, maka yang ada pada saat itu hanyalah Zat semata-mata yang terdiri dengan sendirinya,
dengan Nur-Nya dan  Allah baru menyatakan dirinya sebagai Tuhan setelah Allah melahirkan sifat-sifatnya melalui Nurnya tersebut. Nur Allah itu kemudian dinyatakan sebagai Nur Muhammad, sehingga melalui Nur Muhammad tersebutlah Allah melahirkan sifat-sifat ketuhanan pada makhluk-Nya.
Selanjutnya melalui risalah yang singkat ini, dapatlah kiranya dipahami sedikit lebih tentang tentang konsep pemahaman yang menyatakan bahwa “ Zat pada Allah, Sifat Pada Muhammad, Rupa pada Adam dan Rahasia pada Diri Kita “
Sebagai catatan dari risalah ini perlu disampikan bahwa kalimat “ Zat berdiri dengan Nur-Nya “ bukan difahami dengan kosep “ Zat “ dan “ Nur “ yang terpisah. Pemisahan dilakukan hanyalah semata-mata untuk membangun pengertian dan pemahaman tentang Kelahiran Sifat dari Zat. Terakhir, saya berharap semoga kajian ini boleh menambah konsep pemahaman kita dan sebagai tambahan bahan dalam diskusi pada majelis masing-masing.
August 4th, 2012
Ketika Allah Menjadi Tuhan. Allah adalah nama yang utama dan sangat terkenal serta paling luhur dari Tuhan SWT yang Maha Mulia, sehingga tidak ada satupun manusia di dunia ini baik dari kalangan muslim dan golongan kafir serta atheis sekalipun yang apabila ditanyakan kepadanya tentang kata “Allah “ tentunya sudah boleh dipastikan jawabannya adalah “Allah adalah salah satu nama tuhan “. Tidak ada perbedaan pendapat tentang itu, sehingga kata Allah sudah mutlak mejadi nama Tuhan SWT dan tidak satu makhluk yang diizinkan memakai nama dengan kata Allah serta kata Allah sudah dicabut dari lisan makhluk selain sebutan untuk Tuhan SWT
Allah adalah nama yang paling luhur dan paling agung bagi Zat Yang Maha Esa yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2697 kali dan hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang keluhuran nama Allah menyatakan sebagai berikut :
 “ Dari Mash’ab bin Sa’din dari bapaknya berkata : Seorang arab Badui datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ajarkan saya satu kalimat yang baik saya ucapkan, Rasulullah berkata : Katakanlah : “ Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bangiNya, pujian bagi Allah sangat banyak, Maha Suci Allah yang menguasai seluruh alam. Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Kemudian beliau berkata, semuanya hanya untuk Allah “
( HR : Muslim )
Serta dalam bebarapa ayat Al-Quran, Allah telah menerangkan dan memperkenalkan diriNya sendiri dengan sangat nyata dan sangat jelas seperti :
“ Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku. Sembahlah olehmu sekalian akan Aku “ (QS : Al-Anbiya 25 )
“ Dan Tuhanmu adalah Allah Yang Maha Esa Tidak ada tuhan lagi kecuali hanya Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ( QS : Al-Baqarah ayat 163 )
“ Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah : Bahwa sanya Tuhanmu adalah Allah Yang Maha Esa “ ( QS : Al-Anbiya : 108 )
“ Katakanlah: ” Allah adalah Tuhan, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” ( QS : Al Ikhlash ayat 01-04 )
Nama-nama lain yang yang dimilki oleh Allah apabila disebutkan bersamaan dengan nama Allah itu, maka kedududukannya hanya sebagai sifat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam ayat pertama surat Al-Fatihah “ Bismillahi rrahmani rrahimi “ yang berarti “ Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang “. Rahman dan Rahim menjadi sifat dari Allah yang Maha Pengasih (Allah Yang Rahman ) dan sifat dari Allah yang Maha Penyayang (Allah Yang Rahim ).
“ Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa yang menghitungnya ( menjaganya ) akan masuk sorga ” ( HR : Bukhari )
“ Dia (Allah ) itu ganjil, yang menyukai hal-hal yang ganjil “ ( HR : Bukhari )
Setiap nama-nama Tuhan selaian dari kata Allah atau sifat-sifatNya adalah penjelasan dari namaNya, nama Allah karena itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah adalah nama yang mencakup sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan maha agung, termasuk dalam seluruh nama yang terkandung dalam al-asma al-Husna dan sifat-sifatNya yang luhur.
Allah tidak boleh dipanggil dan diseru baik dalam zikir ataupun dalam doa dengan nama-nama yang bukan namaNya atau Allah tidak boleh disebut dengan nama-nama yang diciptakan manusia selain dengan nama-nama yang sudah diberikan dan diperkenalkan sendiri oleh Allah tentang diriNya dalam ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama yang sudah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW melalui sunnah beliau
“Allah memiliki Asmaul Husna ( nama-nama yang baik ) maka mohonlah kepadaNya dengan nama-nama itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari menyebut namaNya karena mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka kerjakan “ ( QS : Al-A’raf : 180 )
Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar kita menyeru dan berdoa kepadaNya dengan nama-nama pilihan yang dimilikinya, sehingga jika ada yang menisbatkan sebuah nama kepada Allah, hal itu tidak layak dilakukan dan diikuti.
Khatabi telah memperingatkan bahwa tidak hanya orang awam yang terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang nama-nama Allah ini tetapi banyak para ulama yang terjebak dalam ketidak benaran itu seperti memberikan nama untuk Allah dengan nama-nama yang bersifat ikhbar ( pengkhabaran ) karena menurut Sulaiman Al-Asyqar, ruang kajian ikhbar lebih luas daripada kajian penamaan Allah.
Selain ikhbar sebagain ulama juga telah memberikan penamaan terhadap Allah dengan nama-nama yang berkonotasi negatif. Ibnu Hajar mengatakan bahwa, Para ulama telah sepakat bahwa menamai atau mensyifati Allah dengan sesuatu yang menimbulkan kesan negatif tidak boleh atau dilarang seperti nama al-Mukhadi ( Yang Menipu ), al-Muntaqin ( Yang membalaskan dendam ), al-Mahid ( Yang menghamparkan ), az-Zarra ( Yang menumbuhkan ) dan masih banyak lagi nama-nama yang berkonotasi negatif yang dimaksudkan dengan Allah secara salah.
Kembali kepada kajian Allah adalah nama yang utama dan sangat terkenal serta paling luhur dari Tuhan SWT yang Maha Mulia, Rasulullullah Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berdoa dengan nama-nama yang dipunyai Allah Yang Agung agar doa-doa kebaikan yang disampaikan kepada Allah hendaknya dengan memakai nama-nama Allah yang mulia seperti kata hadis beliau :
Rasulullah, suatau ketika, mendengar para sahabatnya bedoa dengan membaca sejumlah doa, Beliau menjelaskan kepada mereka bahwa doa yang telah mereka baca itu adalah doa-doa yang mengandung nama Allah yang agung, yang jika diseru dengan doa tersebut, maka Allah akan memenuhinya, dan jika dimohon maka akan memberi
Rasulullah pernah mendengan seorang sahabat berdoa dengan mengatakan
“ Tuhanku, sesungguhnya akau memohon kepadaMu, akau bersaksi bahwa Engkau adalah Allah tidak ada tuhan selain Engaku, Zat Yang Esa, tempat bergantung, yang Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang menyamaiNya ”
Rasulullah SAW kemudian bersabda
“ Demi Zat yang jiwaku berada didalam genggamanNya, dia benar-benar berdoa dengan menggunakan nama Allah yang Agung, yang jika Dia diseru maka Dia akan menjawab dan jika diminta Dia akan memberi “ ( HR : Tirmizi dan Abu Daud )
Jadi berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berdoa memakai atau bertawassul dengan nama-nama Allah yang maha mulia akan membuat atau menjadi salah satu sebab doa yang disampaikan kepada Allah akan lebih cepat dikabulkan.
August 4th, 2012

Pernyataan Allah sebagai tuhan sekalian alam pada kajian ini, mengacu kepada kata Rabb yang biasa digunakan untuk memuji dan menyampaikan memohon dalam bentuk doa-doa kebaikan kepada Allah swt.
Kata Rabb dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 900 kali dan pada umumnya berpola kata majemuk tak setara atau pola kata bersandar. Ibnu Mansyur menyatakan bahwa kata Rabb mengacu kepada kepemilikkan atau hak rububiyah atas semua makhluk. Kepemilikan tunggal yang tidak ada sekutu atas kepemilikan itu.
Pemilik dari semua pemilik, Raja dari sekalian raja atas semua kerajaan. Ar-Rabb menurut Ibnu Arabi adalah zat yang memindahkan keadaan dari keadaan yang lain dan menggantikannya dari suatu bentuk dengan bentuk yang lain untuk menumbuhkan dan mengembangkannya sampai mencapai keadaan yang sempurna.
Dari segi bahasa menurut Ibnu Katsir, kata Rabb mengacu kepada arti raja, majikan, pengelola, pengasuh, pemelihara, pengatur dan yang memberi nikmat. Apabila kata Rabb merupakan kata yang berdiri sendiri akan mengacu kepada Allah, sehingga apabila mengacu kepada selain Allah, maka kata Rabb harus merupakan pola kata gabung.
Jadi kata Rabb tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk dan apabila ditambahkan kepada kalimat yang lain, maka itu bisa juga untuk Allah seperti Rabb al alamin yang berarti Tuhan semesta alam, Rab as-samawat yang berarti Tuhannya langit, Rabb al- ardh yang berarti tuhannya bumi, Rabb al-mala ikah yang berati tuhannya para malaikat serta Rabb al-arsy yang berarti tuhan pemilik Arsy.
Menurut riwayat yang masyhur atau terkenal bagi para ulama kata atau nama ar-Rabb tidak termasuk dan tidak ditemukan dalam kelompok al-Asma al-Husna walau sesungguhnya kata Rabb tersebut termuat sangat banyak dalam nash Al-Quran dan nash hadis Rasulullah saw.
Dari beberapa kaedah dan beberapa kata yang dengannya Allah memperkenalkan diriNya kepada makhluk ciptaanNya, kata ar-Rabb ini cenderung disertai dengan kalimat pujian, atau dengan kata ar-Rabb ini Allah memuji dirinya sendiri yang sekaligus merupakan perintah kepada setiap makhluk ciptaannya untuk memuji Allah sebagai Tuhan, seperti Rabb al Alamin yang merupakan kata gabung antara kata Rabb dan kata alamin ( kata majemuk atau plurar ) dengan kata dasar alam ( sesuatu yang diciptakan ) yang merupakan kalimat pujian yang utama terhadap Allah
“ Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam “ ( QS : Al-Fatihah ayat 02 ).
“ Maha suci Allah, Tuhan semesta Alam “ ( QS : Al-Araf ayat 54 ) dan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan sebanyak 900 kali seperti
“ Ibahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam “ ( QS : Al-Baqarah ayat 131 ),
“ Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan seru sekalian alam “ ( QS : al-Maidah : 28 )
Jadi Allah Tuhan seluruh alam atau Rabb al Alamin bukan hanya merupakan sebuah kalimat pengakuan dari makhluk sebagai hamba, terhadap Allah sebagai khalik yang menguasai seluruh alam ciptaan-Nya, tetapi Rabb al Alamin juga merupakan kalimat pujian yang sangat utama terhadap Allah.
Hanya untuk Allah segala ibadah tertuju, karena Dia sebagai sebab ibadah itu didirikan. Hanya Tuhan pemilik seluruh alam ini yang mampu memberikan keputusan dan makna dari setiap ibadah yang didirikan dan dilaksanakan setiap makhluk ciptaanNya.
“ Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam “ ( QS : Al-An am ayat 162 ) dan
“ Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu “ ( QS : Al-An am ayat 164 ) 

August 4th, 2012
Allah tidak suka UrusanNya dicampuri bererti sebagai tuhan, Allah adalah Zat Yang Maha Tunggal yang tidak mempunyai sekutu dan tidak membutuhkan sekutu dalam melaksanakan seluruh urusanNya. Seluruh makhluk bergantung kepadaNya. Allah adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mempunyai Kehendak. Jika Dia berkehendak atas sesuatu, maka jadilah sesuatu itu.
“ Sesungguhnya KeadaanNya, apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya : Jadilah !. maka jadilah ia “ ( QS : Yasiin : ayat 82 )
Jadi dalam segala urusanNya, Allah tidak membutuhkan seorang pun pembantu, sehingga merupakan kezaliman yang teramat besar yang mengganggap dan meyakini bahwa Allahmempunyai anak yang diutus ke muka bumi untuk menebus segala dosa umat manusia. Pernyataan itu telah menggambarkan betapa lemahnya Tuhan dalam proses penciptaan umat manusia, sehingga untuk menebus kesalahanNya, Tuhan harus mengorbankan anakNyasendiri menerima segala siksa dan penyiksaan manusia lain yang juga ciptaanNya.
Menurut pemahaman syariat islam sebagai agama tauhid terakhir, kebaikan dan keburukan yang dilakukan manusia di muka bumi ini adalah atas kehendak dan berada dibawah kendali Allah SWT
“Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain “ ( QS : Muhammad : ayat 04 )
Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala urusanNya, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencampuri urusan Allah, termasuk Saydina Rasulullah Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling dekat dengan Allah.
“ Katakanlah. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah Yang Maha Esa “ ( QS : Al-Kahfi : ayat 110 )
“ Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku tak lebih hanyalah seorang hamba, maka katakanlah ( kepadaku ) hamba Allah dan RasulNya “ ( HR : Bukhari )
“ Bila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah “ ( HR : Tirmizi )
Manusia sebagai makhluk lemah yang diciptakan, tidak selayaknya ikut campur dalam urusan Allah SWT seperti memastikan seseorang itu sudah pasti akan masuk sorga dan atau masuk neraka, karena yang berhak untuk memasukkan atau tidak memasukkan seseorang ke dalam sorga atau neraka adalah hak Allah SWT. Sebagai manusia, tugas kita hanya berusaha dan berdoa untuk mendapakan dan meraih simpati Allah SWT agar dimasukkan kedalam sorga dan dijauhkan dari neraka dunia dan akhirat
” Ada dua orang dari Bani Israil yang berikrar bahwa dirinya telah menjadi saudara.Salah satunya berbuat dosa dan lainnya rajin beribadah. Orang yang rajin (Beribadah) tak henti-hentinya melihat saudaranya selalu berbuat dosa. Kemudia dia  (yang rajin beribadah) berkata kepadnya, ‘ Berhentilah berbuat dosa dan bertaubatlah kepada Allah SWT !. Dia menjawab, ‘ Biarkan aku begini dan Tuhanku Maha Pengampun. Kamu diutus kepadaku dalam rangka pendekatan ( kepada Allah ) ?. Dia ( yang rajin beribadah ) berkata, ‘ Demi Allah. Allah tidak akan mengampunimu, atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga.’ Kemudian Allah mematikan keduanya, dan keduanya berkumpul disisi Tuhan Semesta Alam. Allah berfirman kepada orang yang rajin ( beribadah ), Apakah kamu tahu Aku?. Apakah kamu berkuasa atas sesuatu yang ada dalam kekuasaanKu. Lalu Allah SWT berfirman kepada orang yang suka berbuat dosa. ‘ Pergilah dan masuklah ke surga atas rahmatKu, dan Allah SWT berfirman kepada yang lain, ‘ Pergilah kalian dengan orang ini ke neraka! “ ( HR : Abu Daud )
Hak yang diberikan oleh orang yang rajin beribadah kepada Allah, kepada orang yang berbuat dosa, “ Demi Allah. Allah tidak akan mengampunimu, atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga “. Merupakan suatu akhlak yang buruk dan tercela dari seseorang umat manusia yang telah berusaha mencampuri urusan dan hak Allah dan Allah tidak suka urusanNya dicampuri oleh siapapun.
Sedangkan jawaban dari orang yang berbuat dosa “Biarkan aku begini dan Tuhanku Maha Pengampun “ menunjukkan kepasrahan yang memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwaAllah SWT benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Dirinya yakin bahwa Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa yang telah dia perbuat karena kasih sayang Allah SWT sangat luas dan diberikan kepada siapapun yang ada di dunia ini secara merata
“ Barang siapa yang bersumpah atas namaKu bahwa Aku tidak akan mengampuni fulan, padahal sesungguhnya aku telah mengampuni fulan dan Aku menjadikan sia-sia amalanmu ( orang yang bersangkutan ) atau sebagaimana yang dia katakan” ( HR : Muslim )
August 4th, 2012
Tujuan Sekalian Sembah berarti tidak ada yang lebih berhak untuk disembah atau dipertuhankan oleh setiap manusia yang berakal di dunia ini selain dari pada Allah, karena setiap syariat para nabi dan rasul yang diutus ke dunia ini sebelum Nabi Muhammad SAW mempunyai inti ajaran tauhid yang sama yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
“ Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku. Sembahlah olehmu sekalian akan Aku “ (QS : Al-Anbiya 25 )
Dari ayat Al-Quran diatas Allah SWT telah dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman nantinya selain Allah dan sekaligus Allah memerintahkan untuk menyembahnya sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh rasul-rasul yang terlebih dahulu diturunkan dari nabi Muhammad SAW.
Orang–orang kafir yang mengingkari nilai-nilai ketuhanan dan ketundukan serta kepatuhan terhadap Allah swt pada dasarnya hanya disebabkan oleh beberapa faktor saja yaitu :
1. Semata-mata keras kepala tidak mau tunduk padahal ia yakin bahwa yang ia ingkari itu adalah haq dan benar
2. dan adakalanya karena tidak mengetahui kebenaran juga tidak mengetahui bahwa yang diingkarinya adalah kebenaran itu
3. Selain itu, ada juga orang kafir itu karena dia berpenyakit jiwa dan tidak memilki akal budidan rasa yang bagus, sehingga dia tidak merasakan kelezatan dari suatu kebenaran. Tidak memiliki kecendrungan atas kebenaran tapi terus berpaling karena hatinya sudah terlanjur cinta kepada kesesatan.
Selain itu Allah juga telah menyatakan kemandirian diriNya sebagai Tuhan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai berikut :
“ Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia“ ( QS : Al-An’am ayat 106 )
“ Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa sanya tidak ada Tuhan selain Dia “ ( QS : Hud ayat 14 )
“ Dan Tuhanmu adalah Allah Yang Maha Esa Tidak ada tuhan lagi kecuali hanya Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ( QS : Al-Baqarah ayat 163 )
“ Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan ( yang haq ) selian Aku maka sembahlah Aku “ ( QS : Thaha : ayat 14 )
Pengertian bahwa “ tidak ada Tuhan selain Dia “ menyatakan dan sekaligus penegasan bahwaAllah adalah tempat tertujunya sekalian sembah dari seluruh makhluk ciptaannya. Penegasan bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah berarti bahwa ada pada zaman dahulu sebagian manusia yang melakukan penyembahan selain Allah seperti penyembahan terhadap berhala, matahari, bulan, binatang, pohon dan batu
Sedangkan pada zaman sekarang masih ada bahkan mungkin semakin banyak orang-orang yangmempertuhankan dunia sebagai sembahan. Walau lidahnya mengatakan untuk Allah tapi hatinya mengatakan untuk sesuatu selian Allah seperti untuk melapangkan rizki, mempercepat naik pangkat, untuk menambah kesaktian, supaya mendapat pujian dari orang lain atau supaya dianggap sebagai orang taat dan orang baik serta lain-lain sebagainya
Mempersandingkan sebab dari suatu peribadatan karena Allah dan untuk selain Allah ibadahnya ditolak dan termasuk sebagai syirik atau mempersekutukan Allah dengan selainAllah dan itu termasuk dosa besar.
“ Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya “ ( QS : Al-Kahfi ayat 100 )
“ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan ( sesuatu ) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barang siapa yang mempersekutukan ( sesuatu ) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya “ ( QS : An-Nisaa ayat 116 )
“ Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi “ ( Az-Zumar : ayat 65 )
Semoga Allah melindungi kita semua dari dosa syirik dan dosa besar lainnya dengan rahmat dan hidayahNya yang melimpah, sebagaimana Dia telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada makhluk-makhluk yang dicintaiNya sebelum kita.
August 4th, 2012
Allah Bersifat WUjud, ertinya Adamustahil Allah SWT tidak ada. Alam semesta raya ini dan segenap isinya sudah cukup sebagai bukti keberadaan Allah SWT. Keberadaan alam semesta raya ini beserta segenap isinya tidak mungkin secara akal tercipta dengan sendirinya. Pembuktian dari dalil-dalil yang ada terhadap suatu perbuatan atas sesuatu yang diciptakan sekaligus merupakan jejak yang meninggalkan bekas. Sesungguhnya pada jejak yang tidak membekas atau meninggalkan bekas adalah suatu kemustahilan. Adanya jejak-jejak manusia yang tertinggal merupakan pembuktian adanya orang yang berlalu-lalang.
Sehingga dengan keindahan dan keteraturan alam yang bergerak dan beredar sesuai dengan jalurnya masing-masing dan tidak berbenturan antara satu dengan lainnya, sudah cukup bagi orang yang berakal sebagai bukti sifat keindahan dan ketelitian pencipta keindahan dan keteraturan tersebut, sehingga memperdebatkan keberadaan Allah sebagai Tuhan SWT pencipta seluruh alam ini merupakan suatu hal yang sudah bukan pada tempatnya lagi terutama pada era kemajuan tekhnologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat saat ini.
Pada kajian sebelumnya telah disampaikan bahwa kata “ Allah “ adalah nama Zat yang kepada-Nya tertuju sekalian sembah dalam artian tidak ada tuhan selain Allah SWT yang berhak untuk disembah. Sesembahan manusia selain dari pada Allah SWT adalah palsu karena selain Allah SWT tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah SWT yang berkehendak dan menghendaki, dengan hanya mengatakan “ jadi “ ( Kun ) maka jadilah sesuatu itu.
Dalam Kajian Hakikat Tauhid kali ini kita akan membahas kajian secara lebih terang tentang hakikat keberadaan Allah SWT dalam ritual penyembahan makhluk terhadap Sang Khalik, baik dalam ritual ibadah wajib yang sudah ditetapkan oleh agama atau pun dalam ritual ibadah sunah sebagai bukti kecintaan dan ketaatan seorang hamba terhadap penciptanya.
Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam ritual penyembahan terhadap Allah SWT sebagai Tuhan berbeda dengan ritual penyembahan yang dilakukan oleh manusia dalam ritual penyembahan berhala atau patung dan benda-benda pada zaman jahiliyah sebelum Islam diturunkan.
Dalam ritual penyembahan berhala atau patung secara sederhana dapat digambarkan bahwa manusia dalam satu sisi dari suatu tempat tertentu menyembah dan atau memohon kepada berhala atau patung yang dipertuhankan yang juga berada pada suatu tempat tertentu. Ajaran Islam menyatakan bahwa hakikat dari ritual ini dengan sebutan ritual syirik karena ( salah satu sebabnya ) adanya proses penyetaraan antara makhluk dengan Tuhan. Penyetaraan itu sekurang-kurangnya terdapat pada “ tempat “ antara manusia sebagai penyembah dan Tuhan yang digambarkan melalui berhala atau patung yang disembah. Keduanya sama-sama menempati dan berada pada suatu tempat.
Sehingga apabila dalam hakikat ritual ibadah penyembahan kita terhadap Allah SWT memakrifati dan atau menyatakan dan atau menzahirkan dan atau memposisikan dan atau memahami bahwa Tuhan itu berada di hadapan kita sebagai tujuan dari proses penyembahan, maka ritual peribadatan itu akan sama saja dengan ritual ibadah syirik yang dilakukan kaum jahiliyah sebelum ajaran Islam diturunkan.
Apabila sujud kepada Allah SWT dalam ritual ibadah shalat ataupun dalam penyampaian doa dengan keyakinan bahwa Allah SWT berada di depan atau di hadapan kita termasuk memposisikan Allah SWT pada suatu tempat yang lebih tinggi dari kita seperti memahami dan meyakini bahwa Allah SWT itu berada di langit atau lain sebagainya, hukumnya adalah syirikkarena menyamakan diri kita dengan Tuhan yaitu sama-sama mempunyai tempat dan sama-sama berada disuatu tempat pada saat itu.
Pemahaman hakikat keberadaan Tuhan dalam ajaran agama Islam sebagai agama tauhid terakhiryang bersendikan kepada Al-Quran dan Hadist memahami bahwa keberadaan Allah SWT sebagai Tuhan tidak bisa disetarakan dengan sesuatu pun jua telah dengan tegas menyatakan kosep pemahaman tersebut.
“ Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia “ ( QS : 112 : al-Ikhlas : Ayat : 04 ) “
Pengertian dan pemahaman bahwa Allah SWT bersifat Ujud yang berarti Ada dan mustahil Allah SWT itu Tidak Ada, adalah sifat dari Zat yang telah memperkenalkan dirinya dengan nama“ Allah “. Sebagai sifat.
Ujud atau Ada adalah sifat yang utama bagi Tuhan. Tanpa sifat Ujud ini, maka sifat-sifat yang lain pada Tuhan akan menjadi batal karenanya. Seluruh sifat yang dimiliki Allah SWT adalah sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh selain Allah SWT, sehingga ketika kita menyatakan bahwa diri kita ada, maka ketika itu Allah SWT menjadi tidak ada dan ketika kita menyatakan bahwa Allah SWT itu ada, maka ketika itu diri kita menjadi tidak ada. Ketika hanya Allah SWT yang ada, maka yang berlaku hanyalah kehendak Allah SWT semata.
Itulah tauhid yang lurus lagi benar, yang barang siapa bersandar dan berpegang teguh kepadanya, insya Allah akan terbebas dan selamat dari dari tipu daya nafsu dunia dan syetan. Dunia ini hanyalah fatamorgana palsu dan penuh dengan tipuan yang menyesatkan.Beruntunglah orang-orang yang telah diberi hidayah yang ikhlas memurnikan aqidahnya dari kesyirikan
Demikian, semoga kajian yang singkat mengenai sifat Allah yang bernama Ujud ini bisa menambah wawasan dan bahan kajian dalam diskusi di majelis masing-masing.
Dan perlu diingat, jangan pernah mencoba mendiskusikan tentang Kajian Hakikat Tauhidtentang Zat dan Sifat Allah tanpa didampingi oleh sorang guru atau mursyid yang akan membantu meluruskan pemahaman yang timbul apabila iblis menyususupkan kedalam hati kita pemahaman-pemahaman yang akan menggiring hati menuju kesyirikan yang dosanya tidak akan pernah diampuni Allah. Terakhir, jangan lupa, mohon sampaikan salam dan penghormatan kami sekeluarga kepada para guru yang mulia dan mohon titipkan doa kepada Allah SWT semoga Rahmat dan Hidayah-Nya selalu menaungi kami dunia dan akhirat.